Fyzika fyzika.okhelp.cz

Obloukové svařování

home »  svarovani  »  obloukove svarovani

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Obloukové svařování test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky.
Chyba
 
1)Svařování
1. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů uvádí české normy:
b.) ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530
c.) ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630
a.) ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710
last  next  Top End
 
2)Svařování
2. Oprávnění vykonávat svařečské práce elektrickým obloukem smí jen osoby:
a.) které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705
c.) které jsou poučené a pověřené svařováním
b.) které jsou vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů pro svařování
last  next  Top End
 
3)Svařování
3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat, má u osob starších než padesát roku platnost:
c.) dva roky
b.) tři roky
a.) pět roků
last  next  Top End
 
4)Svařování
4. Které prostory musí být před začátkem svařování prohlédnuty, zda se tam nenacházejí hořlavé látky?
b.) všechny prostory vedle místa, kde se bude svařovat
c.) místo svařování a přilehlé prostory pod, nad a vedle místa svařování
a.) všechny prostory, které jsou přístupné k provedení kontroly
last  next  Top End
 
5)Svařování
5. Kdo odpovídá za rozestavění zástěn zajišťující ochranu osob proti záření na pracovišti, kde se svařuje elektrickým obloukem?
a.) svařec
c.) vedoucí dílen
b.) mistr
last  next  Top End
 
6)Svařování
6. Bezpečnostní prostory jsou takové, kde se používá bezpečné jmenovité napětí střídavého proudu:
c.) do 100 V
a.) do 120 V
b.) do 50 V
last  next  Top End
 
7)Svařování
7. Jaký druh proudu dodávají svařovací transformátory?
a.) stejnoměrný proud
b.) třífázový proud
c.) střídavý proud
last  next  Top End
 
8)Svařování
8. Jak postupuje svařeč, když před zahájením práce zjistí závadu na svařovacím zařízení?
c.) závadu ohlásí a pokud je možno, pokračuje v práci
b.) odstaví svařovací zařízení a opravu provede pověřený pracovník
a.) pokud je to možné, závadu odstraní vlastními silami
last  next  Top End
 
9)Svařování
9. Kam se připojuje zařízení pro obloukové svařování?
a.) jen do zásuvek určených nebo ověřených provozovatelem
c.) jen do zásuvek, které jsou co nejblíže svařovacímu zařízení
b.) jen do zásuvek, jejichž typ se shoduje s vidlicí přívodu svařovacího zařízení
last  next  Top End
 
10)Svařování
10. Proč nesmí být připojeno více zdrojů svařovacího proudu na svarek s rozdílnou polaritou?
b.) aby nedošlo k záměně polarity při svařování bazickou elektrodou
a.) aby mezi dvěma svařovacími zdroji nevzniklo součtové napětí větší než absolutní hodnota napětí zdroje s nejvyšším napětím naprázdno
c.) aby nedošlo k přemagnetování tlumivky svařovacího usměrňovače
last  next  Top End
 
11)Svařování
11. Při přemísťování svařovacího zdroje na pracovišti:
b.) svařovací zdroj musí být odpojen od sítě
a.) svařovací zdroj musí být v každém případě vypnutý
c.) musí se dbát, aby nedošlo k převržení svařovacího zdroje
last  next  Top End
 
12)Svařování
12. Je možno přehřátý držák elektrody ochladit ponořením do vody?
b.) jen ve vodě alespoň 50°C teplé
c.) jen v případě používání elektrod průměrů nad 4 mm
a.) není to dovoleno
last  next  Top End
 
13)Svařování
13. Jaké jsou stanoveny požadavky na svařovací vodiče?
c.) musí mít neporušenou izolaci a průřez musí odpovídat svařovacímu proudu a délce vodiče
b.) musí být pouze měděné a dostatečně dlouhé
a.) musí být dostatečně ohebné a nesmí mít porušenou izolaci
last  next  Top End
 
14)Svařování
14. Co nesmí provádět svařeč mimo jiné, při svařování se svařovacími vodiči?
c.) spojovat svařovací vodiče různých průřezů
a.) v žádném případě si nesmí ovinout svařovací vodič okolo těla
b.) nesmí svařovací vodič prodlužovat nebo zkracovat
last  next  Top End
 
15)Svařování
15. Délka použitého svařovacího vodiče:
c.) je omezena proudovým zatížením a průřezem jádra svařovacího vodiče
a.) není ničím omezena
b.) určuje se podle použitého svařovacího zařízení
last  next  Top End
 
16)Svařování
16. Jaké povinnosti má zaměstnavatel při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)?
c.) zaměstnavatel je povinen poskytovat svařečům OOPP podle svého rozhodnutí
b.) zaměstnavatel je povinen poskytnout svařečům OOPP v rozsahu stanoveném bezpečnostními ustanoveními, vyžadovat a kontrolovat jejich používání
a.) zaměstnavatel poskytuje OOPP na požadavek svařeče a bezpečnostního technika
last  next  Top End
 
17)Svařování
17. Kolik pracovníků musí být nejméně přítomno při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím udušení nebo otravy?
b.) svařeč a další dva pracovníci
c.) nejméně dva pracovníci včetně svařeče
a.) nejméně tři pracovníci
last  next  Top End
 
18)Svařování
18. Které svařečské práce, mimo jiné se považují za práce se zvýšeným nebezpečím?
c.) práce na potrubích, ve kterých proudila přehřátá pára
a.) práce ve výškových budovách
b.) práce v uzavřených a těsných prostorech
last  next  Top End
 
19)Svařování
19. Jaké opatření je nutno především provést před zahájením svařečských prací na každém svařečském pracovišti?
b.) v každém případě je nutno zajistit řádné osvětlení pracoviště a přilehlých prostor
a.) je potřebné vyhodnotit, zda se na pracovišti a přilehlých prostorách nejedná o práci se zvýšeným nebezpečím
c.) všechny svarky je nutno umístit do takové polohy, aby nedošlo k jejich převržení
last  next  Top End
 
20)Svařování
20. Při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem musí být svařovací zdroje:
b.) zajištěny před neodborným použitím osobou nepoučenou
c.) umístěny zásadně mimo tato místa se zvýšeným nebezpečím
a.) chráněny před nahodilým dotykem neoprávněných osob
last  next  Top End
 
21)Svařování
21. Při práci na nádobách a v jiných uzavřených prostorech je nutné mimo jiné:
a.) používat výhradně střídavý proud
c.) svařovat jen za přítomnosti bezpečnostního technika
b.) zajistit odsávání škodlivin a zajistit přívod čistého vzduchu
last  next  Top End
 
22)Svařování
22. Jak dlouho je třeba kontrolovat místo svařování a přilehlé prostory po skončení svařování v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
a.) do úplného vychladnutí svarku
c.) po dobu chladnutí svarku, nejméně však osm hodin
b.) nejméně dvě hodiny
last  next  Top End
 
23)Svařování
23. Kdy mohou být zahájeny svařečské práce se zvýšeným nebezpečím?
b.) ihned po vydání písemného příkazu na svařování
c.) po vydání písemného příkazu a prohlídce pracoviště
a.) po provedení doplňujících bezpečnostních opatření stanovených v písemném příkazu
last  next  Top End
 
24)Svařování
24. Kdy je možné svařovat v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
b.) se souhlasem mistra a technologa svařování
a.) po ohlášení této práce bezpečnostnímu technikovi
c.) na písemný příkaz zplnomocněného pracovníka a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření
last  next  Top End
 
25)Svařování
25. Za vystavení písemného příkazu a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá?
a.) práci provádějící svařeč
c.) vedoucí organizace
b.) zplnomocněný pracovník
last  next  Top End
 
26)Svařování
26. Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování se zvýšeným nebezpečím?
b.) stanovení první pomoci pro případ úrazu
a.) vymezená doba platnosti a stanoven dohled dalších pracovníků
c.) pověření bezpečnostního technika provádět kontrolu pracoviště
last  next  Top End
 
27)Svařování
27. Může být svařeč pověřen výkonem funkce zplnomocněného pracovníka pro řídící a organizační práce při svařování se zvýšeným nebezpečím?
b.) ve zvláštních případech může být pověřen, pokud splňuje odborné požadavky
c.) pověřen může být pouze svařeč, který má úřední zkoušky
a.) v žádném případě nemůže být pověřen
last  next  Top End
 
28)Svařování
28. Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
a.) vyproštění a přivolání lékařské pomoci
b.) oznámení přímému nadřízenému a poskytnutí první pomoci
c.) vyproštění, umělé dýchání, srdeční masáž, přivolání lékaře a oznámení přímému nadřízenému
last  next  Top End
 
29)Svařování
29. Musí být pracovníci na svařečském pracovišti prokazatelně seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
a.) měli by být
b.) musí být
c.) mohou být
last  next  Top End
 
30)Svařování
30. Které prostory se považují mimo jiné za zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem?
c.) prostory kde se používá ke svařování střídavý proud
b.) prašné a neosvětlené prostory
a.) uzavřené kovové nádoby

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,5489 sekundy
Dat:
2013-04-22 18:37:05 Nick: Benesch

 


Sponzorované odkazy


 

Pranostiky - počasíKONEC MOJE IP VYPISY

home »  svarovani  »  obloukove svarovani

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 fyzika.okhelp.cz All right reserved