Fyzika fyzika.okhelp.cz

Obloukové svařování

home »  svarovani  »  obloukove svarovani

Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Obloukové svařování test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky.
Chyba
 
1)Svařování
1. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů uvádí české normy:
c.) ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630
b.) ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530
a.) ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710
last  next  Top End
 
2)Svařování
2. Oprávnění vykonávat svařečské práce elektrickým obloukem smí jen osoby:
b.) které jsou vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů pro svařování
a.) které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705
c.) které jsou poučené a pověřené svařováním
last  next  Top End
 
3)Svařování
3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat, má u osob starších než padesát roku platnost:
c.) dva roky
a.) pět roků
b.) tři roky
last  next  Top End
 
4)Svařování
4. Které prostory musí být před začátkem svařování prohlédnuty, zda se tam nenacházejí hořlavé látky?
c.) místo svařování a přilehlé prostory pod, nad a vedle místa svařování
a.) všechny prostory, které jsou přístupné k provedení kontroly
b.) všechny prostory vedle místa, kde se bude svařovat
last  next  Top End
 
5)Svařování
5. Kdo odpovídá za rozestavění zástěn zajišťující ochranu osob proti záření na pracovišti, kde se svařuje elektrickým obloukem?
a.) svařec
b.) mistr
c.) vedoucí dílen
last  next  Top End
 
6)Svařování
6. Bezpečnostní prostory jsou takové, kde se používá bezpečné jmenovité napětí střídavého proudu:
b.) do 50 V
c.) do 100 V
a.) do 120 V
last  next  Top End
 
7)Svařování
7. Jaký druh proudu dodávají svařovací transformátory?
b.) třífázový proud
a.) stejnoměrný proud
c.) střídavý proud
last  next  Top End
 
8)Svařování
8. Jak postupuje svařeč, když před zahájením práce zjistí závadu na svařovacím zařízení?
b.) odstaví svařovací zařízení a opravu provede pověřený pracovník
c.) závadu ohlásí a pokud je možno, pokračuje v práci
a.) pokud je to možné, závadu odstraní vlastními silami
last  next  Top End
 
9)Svařování
9. Kam se připojuje zařízení pro obloukové svařování?
a.) jen do zásuvek určených nebo ověřených provozovatelem
c.) jen do zásuvek, které jsou co nejblíže svařovacímu zařízení
b.) jen do zásuvek, jejichž typ se shoduje s vidlicí přívodu svařovacího zařízení
last  next  Top End
 
10)Svařování
10. Proč nesmí být připojeno více zdrojů svařovacího proudu na svarek s rozdílnou polaritou?
b.) aby nedošlo k záměně polarity při svařování bazickou elektrodou
a.) aby mezi dvěma svařovacími zdroji nevzniklo součtové napětí větší než absolutní hodnota napětí zdroje s nejvyšším napětím naprázdno
c.) aby nedošlo k přemagnetování tlumivky svařovacího usměrňovače
last  next  Top End
 
11)Svařování
11. Při přemísťování svařovacího zdroje na pracovišti:
b.) svařovací zdroj musí být odpojen od sítě
a.) svařovací zdroj musí být v každém případě vypnutý
c.) musí se dbát, aby nedošlo k převržení svařovacího zdroje
last  next  Top End
 
12)Svařování
12. Je možno přehřátý držák elektrody ochladit ponořením do vody?
b.) jen ve vodě alespoň 50°C teplé
a.) není to dovoleno
c.) jen v případě používání elektrod průměrů nad 4 mm
last  next  Top End
 
13)Svařování
13. Jaké jsou stanoveny požadavky na svařovací vodiče?
b.) musí být pouze měděné a dostatečně dlouhé
c.) musí mít neporušenou izolaci a průřez musí odpovídat svařovacímu proudu a délce vodiče
a.) musí být dostatečně ohebné a nesmí mít porušenou izolaci
last  next  Top End
 
14)Svařování
14. Co nesmí provádět svařeč mimo jiné, při svařování se svařovacími vodiči?
b.) nesmí svařovací vodič prodlužovat nebo zkracovat
a.) v žádném případě si nesmí ovinout svařovací vodič okolo těla
c.) spojovat svařovací vodiče různých průřezů
last  next  Top End
 
15)Svařování
15. Délka použitého svařovacího vodiče:
a.) není ničím omezena
b.) určuje se podle použitého svařovacího zařízení
c.) je omezena proudovým zatížením a průřezem jádra svařovacího vodiče
last  next  Top End
 
16)Svařování
16. Jaké povinnosti má zaměstnavatel při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)?
a.) zaměstnavatel poskytuje OOPP na požadavek svařeče a bezpečnostního technika
b.) zaměstnavatel je povinen poskytnout svařečům OOPP v rozsahu stanoveném bezpečnostními ustanoveními, vyžadovat a kontrolovat jejich používání
c.) zaměstnavatel je povinen poskytovat svařečům OOPP podle svého rozhodnutí
last  next  Top End
 
17)Svařování
17. Kolik pracovníků musí být nejméně přítomno při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím udušení nebo otravy?
a.) nejméně tři pracovníci
b.) svařeč a další dva pracovníci
c.) nejméně dva pracovníci včetně svařeče
last  next  Top End
 
18)Svařování
18. Které svařečské práce, mimo jiné se považují za práce se zvýšeným nebezpečím?
b.) práce v uzavřených a těsných prostorech
c.) práce na potrubích, ve kterých proudila přehřátá pára
a.) práce ve výškových budovách
last  next  Top End
 
19)Svařování
19. Jaké opatření je nutno především provést před zahájením svařečských prací na každém svařečském pracovišti?
c.) všechny svarky je nutno umístit do takové polohy, aby nedošlo k jejich převržení
a.) je potřebné vyhodnotit, zda se na pracovišti a přilehlých prostorách nejedná o práci se zvýšeným nebezpečím
b.) v každém případě je nutno zajistit řádné osvětlení pracoviště a přilehlých prostor
last  next  Top End
 
20)Svařování
20. Při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem musí být svařovací zdroje:
a.) chráněny před nahodilým dotykem neoprávněných osob
b.) zajištěny před neodborným použitím osobou nepoučenou
c.) umístěny zásadně mimo tato místa se zvýšeným nebezpečím
last  next  Top End
 
21)Svařování
21. Při práci na nádobách a v jiných uzavřených prostorech je nutné mimo jiné:
b.) zajistit odsávání škodlivin a zajistit přívod čistého vzduchu
c.) svařovat jen za přítomnosti bezpečnostního technika
a.) používat výhradně střídavý proud
last  next  Top End
 
22)Svařování
22. Jak dlouho je třeba kontrolovat místo svařování a přilehlé prostory po skončení svařování v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
c.) po dobu chladnutí svarku, nejméně však osm hodin
a.) do úplného vychladnutí svarku
b.) nejméně dvě hodiny
last  next  Top End
 
23)Svařování
23. Kdy mohou být zahájeny svařečské práce se zvýšeným nebezpečím?
b.) ihned po vydání písemného příkazu na svařování
a.) po provedení doplňujících bezpečnostních opatření stanovených v písemném příkazu
c.) po vydání písemného příkazu a prohlídce pracoviště
last  next  Top End
 
24)Svařování
24. Kdy je možné svařovat v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
a.) po ohlášení této práce bezpečnostnímu technikovi
c.) na písemný příkaz zplnomocněného pracovníka a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření
b.) se souhlasem mistra a technologa svařování
last  next  Top End
 
25)Svařování
25. Za vystavení písemného příkazu a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá?
a.) práci provádějící svařeč
c.) vedoucí organizace
b.) zplnomocněný pracovník
last  next  Top End
 
26)Svařování
26. Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování se zvýšeným nebezpečím?
c.) pověření bezpečnostního technika provádět kontrolu pracoviště
a.) vymezená doba platnosti a stanoven dohled dalších pracovníků
b.) stanovení první pomoci pro případ úrazu
last  next  Top End
 
27)Svařování
27. Může být svařeč pověřen výkonem funkce zplnomocněného pracovníka pro řídící a organizační práce při svařování se zvýšeným nebezpečím?
c.) pověřen může být pouze svařeč, který má úřední zkoušky
a.) v žádném případě nemůže být pověřen
b.) ve zvláštních případech může být pověřen, pokud splňuje odborné požadavky
last  next  Top End
 
28)Svařování
28. Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
c.) vyproštění, umělé dýchání, srdeční masáž, přivolání lékaře a oznámení přímému nadřízenému
b.) oznámení přímému nadřízenému a poskytnutí první pomoci
a.) vyproštění a přivolání lékařské pomoci
last  next  Top End
 
29)Svařování
29. Musí být pracovníci na svařečském pracovišti prokazatelně seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
a.) měli by být
c.) mohou být
b.) musí být
last  next  Top End
 
30)Svařování
30. Které prostory se považují mimo jiné za zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem?
c.) prostory kde se používá ke svařování střídavý proud
a.) uzavřené kovové nádoby
b.) prašné a neosvětlené prostory

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 57,5489 sekundy
Dat:
2013-04-22 18:37:05 Nick: Benesch

 

Sponzorované odkazy
 


 

Pranostiky - počasí
home »  svarovani  »  obloukove svarovani

Zeměpis-geografieČeský jazyk pravidlaAndroid softwarePSČDům & zahradaAuto - motoFinancePro ŽenyKuchařkaDějepisAngličtinaJazykyMatematikaGeometrieChemieFyzikaBiologie+ZdravíProgramy zdarmaDownloadSeznamkyVideoHrySportPřesný čas + počasí


  Pravidla a podminky  Právní upozornění
Copyright © 2009-2018 fyzika.okhelp.cz All right reserved