Jednotky SI test

Popis stránky *
• Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA
• - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
 
2)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
metr (m)
nanometr (nm)
milimetr (mm)
 
3)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
mikrosekunda
sekunda (s)
milisekunda
 
4)
Jednotka práce a energie.
hertz (Hz)
volt (V)
weber(Wb)
joule (J)
 
5)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
volt (V)
ampér (A)
farad (F)
 
6)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 kandela (cd)
1 lumen (lm)
1 lux (lx)
 
7)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
weber(Wb)
katal(kat)
joule (J)
mol
 
8)
Kolik je zákadních jednotek SI?
12
11
7
9
 
9)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
siemens(S)
weber (Wb)
tesla (T)
gray (Gy)
 
10)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
11)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
sievert (Sv)
radián (rad)
siemens (S)
steradián (sr)
 
12)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
13)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1647
1852
1826
1742
 
14)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
celsius (C)
kelvin (K)
mol
 
15)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
siemens(S)
becquerel (Bq)
ampér (A)
volt (V)
 
16)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 pascal(Pa)
1 joule (J)
1 kilogram (kg)
1 newton (N)
 
17)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
18)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
becquerel (Bq)
weber(Wb)
hertz (Hz)
 
19)
Jednotka magnetické indukce.
gray (Gy)
becquerel (Bq)
siemens(S)
tesla (T)
 
20)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Louvre
Sèvres
Bordeaux
 
21)
Jednotka světelného toku.
lux (lx)
sievert (Sv)
lumen (lm)
hertz (Hz)
 
22)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
lumen (lm)
ohm (Ω (omega))
joule (J)
pascal(Pa)
 
23)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
coulomb (C)
volt (V)
farad (F)
 
24)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lumen (lm)
hertz (Hz)
sievert (Sv)
lux (lx)
 
25)
Jednotka indukčnosti.
hertz (Hz)
henry (H)
volt (V)
weber(Wb)
 
26)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
becquerel (Bq)
weber (Wb)
hertz (Hz)
 
27)
Jednotka absorbované dávky záření.
weber(Wb)
gray (Gy)
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
 
28)
Watt, W je hlavní jednotka
práce
energie
výkonu
práce a energie
 
29)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
 
30)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
volt (V)
gray (Gy)
ampér(A)
becquerel (Bq)
 
31)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
radián(rad)
ohm (Ω)
steradián (sr)
hertz (Hz)
 
32)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
gray (Gy)
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
siemens(S)
 
33)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
kelvin (K)
gram
mol
 
34)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
35)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
joule (J)
ohm (Ω (omega))
hertz (Hz)
pascal(Pa)
 
36)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
56,273°
57,296°
54,174°
 
37)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
 
38)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
39)
Jednotka elektrické vodivosti.
hertz (Hz)
volt (V)
ohm (Ω)
siemens(S)
 
40)
Jednotka elektrické kapacity.
weber(Wb)
farad (F)
hertz (Hz)
coulomb (C)
 
41)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
180° / 1π
360° / 1π
90° / 1π
 
42)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
43)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet