Jednotky SI test

Popis stránky *
• Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA
• - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
siemens(S)
becquerel (Bq)
ampér (A)
volt (V)
 
2)
Jednotka magnetické indukce.
becquerel (Bq)
tesla (T)
siemens(S)
gray (Gy)
 
3)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
sievert (Sv)
gray (Gy)
becquerel (Bq)
siemens(S)
 
4)
Jednotka indukčnosti.
weber(Wb)
henry (H)
volt (V)
hertz (Hz)
 
5)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
6)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
coulomb (C)
volt (V)
farad (F)
 
7)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
 
8)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
weber(Wb)
joule (J)
mol
katal(kat)
 
9)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lumen (lm)
sievert (Sv)
lux (lx)
hertz (Hz)
 
10)
Jednotka elektrické kapacity.
coulomb (C)
hertz (Hz)
weber(Wb)
farad (F)
 
11)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Louvre
Sèvres
Bordeaux
 
12)
Jednotka světelného toku.
lumen (lm)
lux (lx)
hertz (Hz)
sievert (Sv)
 
13)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
farad (F)
volt (V)
ampér (A)
 
14)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
15)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
16)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
hertz (Hz)
pascal(Pa)
ohm (Ω (omega))
joule (J)
 
17)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
kelvin (K)
mol
gram
 
18)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
gray (Gy)
ampér(A)
volt (V)
becquerel (Bq)
 
19)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
 
20)
Jednotka elektrické vodivosti.
hertz (Hz)
siemens(S)
ohm (Ω)
volt (V)
 
21)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
mikrosekunda
sekunda (s)
milisekunda
 
22)
Watt, W je hlavní jednotka
výkonu
práce a energie
práce
energie
 
23)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
lumen (lm)
pascal(Pa)
joule (J)
ohm (Ω (omega))
 
24)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
weber(Wb)
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
 
25)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
milimetr (mm)
nanometr (nm)
metr (m)
 
26)
Jednotka absorbované dávky záření.
gray (Gy)
weber(Wb)
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
 
27)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 pascal(Pa)
1 kilogram (kg)
1 newton (N)
1 joule (J)
 
28)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
90° / 1π
360° / 1π
180° / 1π
 
29)
Kolik je zákadních jednotek SI?
9
7
11
12
 
30)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
54,174°
57,296°
56,273°
 
31)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
32)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lux (lx)
1 kandela (cd)
1 lumen (lm)
 
33)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
weber (Wb)
siemens(S)
gray (Gy)
tesla (T)
 
34)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
hertz (Hz)
weber (Wb)
becquerel (Bq)
 
35)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
36)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
37)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
celsius (C)
mol
kelvin (K)
 
38)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
steradián (sr)
ohm (Ω)
radián(rad)
hertz (Hz)
 
39)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1852
1826
1742
1647
 
40)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
radián (rad)
sievert (Sv)
siemens (S)
steradián (sr)
 
41)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
42)
Jednotka práce a energie.
joule (J)
hertz (Hz)
volt (V)
weber(Wb)
 
43)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet