Jednotky SI test

Popis stránky *
• Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA
• - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Watt, W je hlavní jednotka
práce a energie
výkonu
práce
energie
 
2)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
 
3)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
4)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
metr (m)
milimetr (mm)
nanometr (nm)
 
5)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ne
ano
 
6)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
celsius (C)
mol
kelvin (K)
 
7)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
8)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
radián (rad)
steradián (sr)
siemens (S)
sievert (Sv)
 
9)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
siemens(S)
gray (Gy)
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
 
10)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
11)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
12)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
180° / 1π
90° / 1π
360° / 1π
 
13)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
pascal(Pa)
ohm (Ω (omega))
joule (J)
lumen (lm)
 
14)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
tesla (T)
siemens(S)
weber (Wb)
gray (Gy)
 
15)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
hertz (Hz)
radián(rad)
steradián (sr)
ohm (Ω)
 
16)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
mol
kelvin (K)
gram
 
17)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
18)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
ampér(A)
volt (V)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
 
19)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
farad (F)
volt (V)
coulomb (C)
 
20)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 joule (J)
1 kilogram (kg)
1 pascal(Pa)
1 newton (N)
 
21)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1852
1826
1647
1742
 
22)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
56,273°
57,296°
54,174°
 
23)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
24)
Jednotka absorbované dávky záření.
gray (Gy)
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
weber(Wb)
 
25)
Jednotka elektrické kapacity.
hertz (Hz)
farad (F)
coulomb (C)
weber(Wb)
 
26)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Louvre
Bordeaux
Sèvres
 
27)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
28)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
milisekunda
sekunda (s)
mikrosekunda
 
29)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
 
30)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
weber(Wb)
 
31)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lumen (lm)
1 lux (lx)
1 kandela (cd)
 
32)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
mol
katal(kat)
joule (J)
weber(Wb)
 
33)
Jednotka magnetické indukce.
becquerel (Bq)
siemens(S)
tesla (T)
gray (Gy)
 
34)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
farad (F)
volt (V)
ampér (A)
 
35)
Jednotka indukčnosti.
weber(Wb)
volt (V)
henry (H)
hertz (Hz)
 
36)
Jednotka světelného toku.
hertz (Hz)
sievert (Sv)
lumen (lm)
lux (lx)
 
37)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
ampér (A)
volt (V)
becquerel (Bq)
siemens(S)
 
38)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
ohm (Ω (omega))
joule (J)
pascal(Pa)
hertz (Hz)
 
39)
Jednotka elektrické vodivosti.
volt (V)
hertz (Hz)
siemens(S)
ohm (Ω)
 
40)
Jednotka práce a energie.
joule (J)
weber(Wb)
volt (V)
hertz (Hz)
 
41)
Kolik je zákadních jednotek SI?
7
9
12
11
 
42)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
becquerel (Bq)
weber (Wb)
hertz (Hz)
 
43)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lumen (lm)
hertz (Hz)
sievert (Sv)
lux (lx)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet