Sponzorované odkazy

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA


Popis stránky

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Sponzorované odkazy

Test

00:00:00 
Všechny otázky

Chyba
 
1)
Jednotka magnetické indukce.
gray (Gy)
becquerel (Bq)
siemens(S)
tesla (T)
last  next  Top End
 
2)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
ampér (A)
farad (F)
volt (V)
last  next  Top End
 
3)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
becquerel (Bq)
weber (Wb)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
4)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
radián(rad)
ohm (Ω)
hertz (Hz)
steradián (sr)
last  next  Top End
 
5)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
57,296°
54,174°
56,273°
last  next  Top End
 
6)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
ano
last  next  Top End
 
7)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
8)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
kelvin (K)
celsius (C)
mol
last  next  Top End
 
9)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
gray (Gy)
tesla (T)
weber (Wb)
siemens(S)
last  next  Top End
 
10)
Jednotka elektrické kapacity.
weber(Wb)
farad (F)
coulomb (C)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
11)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lux (lx)
hertz (Hz)
lumen (lm)
sievert (Sv)
last  next  Top End
 
12)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
farad (F)
volt (V)
coulomb (C)
last  next  Top End
 
13)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
14)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
last  next  Top End
 
15)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
16)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
mikrosekunda
milisekunda
sekunda (s)
last  next  Top End
 
17)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
18)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
becquerel (Bq)
volt (V)
gray (Gy)
ampér(A)
last  next  Top End
 
19)
Jednotka indukčnosti.
weber(Wb)
henry (H)
hertz (Hz)
volt (V)
last  next  Top End
 
20)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
21)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
sievert (Sv)
steradián (sr)
siemens (S)
radián (rad)
last  next  Top End
 
22)
Jednotka práce a energie.
joule (J)
hertz (Hz)
volt (V)
weber(Wb)
last  next  Top End
 
23)
Jednotka absorbované dávky záření.
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
weber(Wb)
gray (Gy)
last  next  Top End
 
24)
Jednotka elektrické vodivosti.
ohm (Ω)
volt (V)
siemens(S)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
25)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
milimetr (mm)
metr (m)
nanometr (nm)
last  next  Top End
 
26)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
sievert (Sv)
siemens(S)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
last  next  Top End
 
27)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
last  next  Top End
 
28)
Kolik je zákadních jednotek SI?
7
9
12
11
last  next  Top End
 
29)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lumen (lm)
1 lux (lx)
1 kandela (cd)
last  next  Top End
 
30)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 joule (J)
1 kilogram (kg)
1 pascal(Pa)
1 newton (N)
last  next  Top End
 
31)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ne
ano
last  next  Top End
 
32)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
weber(Wb)
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
last  next  Top End
 
33)
Watt, W je hlavní jednotka
energie
výkonu
práce
práce a energie
last  next  Top End
 
34)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
last  next  Top End
 
35)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
gram
kelvin (K)
mol
last  next  Top End
 
36)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
90° / 1π
360° / 1π
180° / 1π
last  next  Top End
 
37)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
katal(kat)
mol
weber(Wb)
joule (J)
last  next  Top End
 
38)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
becquerel (Bq)
siemens(S)
ampér (A)
volt (V)
last  next  Top End
 
39)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1742
1647
1826
1852
last  next  Top End
 
40)
Jednotka světelného toku.
lux (lx)
lumen (lm)
hertz (Hz)
sievert (Sv)
last  next  Top End
 
41)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
pascal(Pa)
lumen (lm)
joule (J)
ohm (Ω (omega))
last  next  Top End
 
42)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Sèvres
Bordeaux
Louvre
last  next  Top End
 
43)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
hertz (Hz)
pascal(Pa)
ohm (Ω (omega))
joule (J)

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 3 min : 6,3309 sekundy
Dat:
2014-08-19 10:02:25 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí
Sponzorované odkazy

KONEC MOJE IP VYPISY