Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA


Popis stránky

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Tipy na dárky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
sievert (Sv)
siemens (S)
radián (rad)
steradián (sr)
 
2)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
sekunda (s)
milisekunda
mikrosekunda
 
3)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
weber (Wb)
gray (Gy)
tesla (T)
siemens(S)
 
4)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lumen (lm)
1 kandela (cd)
1 lux (lx)
 
5)
Jednotka světelného toku.
hertz (Hz)
lux (lx)
lumen (lm)
sievert (Sv)
 
6)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
gram
kelvin (K)
mol
 
7)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
8)
Jednotka magnetické indukce.
becquerel (Bq)
tesla (T)
gray (Gy)
siemens(S)
 
9)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
NE, základní jednotkou je gram
 
10)
Jednotka elektrické kapacity.
weber(Wb)
hertz (Hz)
farad (F)
coulomb (C)
 
11)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
57,296°
54,174°
56,273°
 
12)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
13)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
volt (V)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
ampér(A)
 
14)
Watt, W je hlavní jednotka
práce a energie
práce
energie
výkonu
 
15)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
16)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
becquerel (Bq)
siemens(S)
ampér (A)
volt (V)
 
17)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
joule (J)
hertz (Hz)
ohm (Ω (omega))
pascal(Pa)
 
18)
Jednotka absorbované dávky záření.
sievert (Sv)
gray (Gy)
becquerel (Bq)
weber(Wb)
 
19)
Jednotka práce a energie.
volt (V)
weber(Wb)
joule (J)
hertz (Hz)
 
20)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
nanometr (nm)
metr (m)
milimetr (mm)
 
21)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
joule (J)
mol
katal(kat)
weber(Wb)
 
22)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
volt (V)
farad (F)
ampér (A)
 
23)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
 
24)
Jednotka indukčnosti.
weber(Wb)
henry (H)
volt (V)
hertz (Hz)
 
25)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
pascal(Pa)
joule (J)
ohm (Ω (omega))
lumen (lm)
 
26)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
mol
kelvin (K)
celsius (C)
 
27)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
 
28)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
29)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
30)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
31)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
hertz (Hz)
weber(Wb)
becquerel (Bq)
 
32)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
farad (F)
volt (V)
coulomb (C)
 
33)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Louvre
Sèvres
Bordeaux
 
34)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
steradián (sr)
hertz (Hz)
radián(rad)
ohm (Ω)
 
35)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
sievert (Sv)
hertz (Hz)
lux (lx)
lumen (lm)
 
36)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
weber (Wb)
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
 
37)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1647
1852
1742
1826
 
38)
Kolik je zákadních jednotek SI?
11
9
7
12
 
39)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 newton (N)
1 kilogram (kg)
1 joule (J)
1 pascal(Pa)
 
40)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
41)
Jednotka elektrické vodivosti.
hertz (Hz)
volt (V)
ohm (Ω)
siemens(S)
 
42)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
siemens(S)
gray (Gy)
 
43)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
90° / 1π
360° / 1π
180° / 1π

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet