Jednotky SI test

Popis stránky *
• Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA
• - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
90° / 1π
180° / 1π
360° / 1π
 
2)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
3)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ne
ano
 
4)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
siemens (S)
sievert (Sv)
radián (rad)
steradián (sr)
 
5)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lux (lx)
lumen (lm)
hertz (Hz)
sievert (Sv)
 
6)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
kelvin (K)
gram
mol
 
7)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
lumen (lm)
ohm (Ω (omega))
pascal(Pa)
joule (J)
 
8)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
54,174°
57,296°
56,273°
 
9)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
sievert (Sv)
siemens(S)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
 
10)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
nanometr (nm)
metr (m)
milimetr (mm)
 
11)
Jednotka práce a energie.
volt (V)
joule (J)
hertz (Hz)
weber(Wb)
 
12)
Watt, W je hlavní jednotka
výkonu
práce
energie
práce a energie
 
13)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
14)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
weber(Wb)
mol
joule (J)
katal(kat)
 
15)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Sèvres
Louvre
Bordeaux
 
16)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
farad (F)
coulomb (C)
volt (V)
 
17)
Kolik je zákadních jednotek SI?
9
12
11
7
 
18)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
ampér(A)
becquerel (Bq)
volt (V)
gray (Gy)
 
19)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
milisekunda
sekunda (s)
mikrosekunda
 
20)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lux (lx)
1 kandela (cd)
1 lumen (lm)
 
21)
Jednotka světelného toku.
sievert (Sv)
hertz (Hz)
lux (lx)
lumen (lm)
 
22)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
ohm (Ω)
radián(rad)
hertz (Hz)
steradián (sr)
 
23)
Jednotka elektrické vodivosti.
ohm (Ω)
volt (V)
hertz (Hz)
siemens(S)
 
24)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
ano
 
25)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
weber(Wb)
 
26)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 joule (J)
1 newton (N)
1 kilogram (kg)
1 pascal(Pa)
 
27)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
mol
celsius (C)
kelvin (K)
 
28)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
weber (Wb)
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
 
29)
Jednotka indukčnosti.
volt (V)
weber(Wb)
henry (H)
hertz (Hz)
 
30)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1826
1742
1647
1852
 
31)
Jednotka absorbované dávky záření.
gray (Gy)
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
weber(Wb)
 
32)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
NE, základní jednotkou je gram
 
33)
Jednotka elektrické kapacity.
farad (F)
hertz (Hz)
coulomb (C)
weber(Wb)
 
34)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
pascal(Pa)
joule (J)
ohm (Ω (omega))
hertz (Hz)
 
35)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
siemens(S)
gray (Gy)
weber (Wb)
tesla (T)
 
36)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
37)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
38)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
39)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
40)
Jednotka magnetické indukce.
becquerel (Bq)
tesla (T)
siemens(S)
gray (Gy)
 
41)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
ampér (A)
becquerel (Bq)
siemens(S)
volt (V)
 
42)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
ampér (A)
farad (F)
volt (V)
 
43)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


Share
Share
Tweet