Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA


Popis stránky

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Kolik je zákadních jednotek SI?
12
7
9
11
 
2)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
3)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
volt (V)
ampér(A)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
 
4)
Jednotka práce a energie.
joule (J)
hertz (Hz)
weber(Wb)
volt (V)
 
5)
Jednotka elektrické vodivosti.
siemens(S)
volt (V)
ohm (Ω)
hertz (Hz)
 
6)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
farad (F)
volt (V)
ampér (A)
 
7)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
180° / 1π
360° / 1π
90° / 1π
 
8)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
mol
gram
kelvin (K)
 
9)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
hertz (Hz)
joule (J)
pascal(Pa)
ohm (Ω (omega))
 
10)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
11)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
nanometr (nm)
milimetr (mm)
metr (m)
 
12)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lux (lx)
lumen (lm)
sievert (Sv)
hertz (Hz)
 
13)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
mikrosekunda
milisekunda
sekunda (s)
 
14)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
15)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
mol
katal(kat)
weber(Wb)
joule (J)
 
16)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
lumen (lm)
ohm (Ω (omega))
pascal(Pa)
joule (J)
 
17)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
NE, základní jednotkou je gram
 
18)
Jednotka světelného toku.
lux (lx)
lumen (lm)
hertz (Hz)
sievert (Sv)
 
19)
Watt, W je hlavní jednotka
práce
práce a energie
výkonu
energie
 
20)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
21)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
 
22)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
ampér (A)
becquerel (Bq)
siemens(S)
volt (V)
 
23)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
steradián (sr)
hertz (Hz)
radián(rad)
ohm (Ω)
 
24)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
siemens(S)
gray (Gy)
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
 
25)
Jednotka absorbované dávky záření.
weber(Wb)
gray (Gy)
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
 
26)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
farad (F)
coulomb (C)
volt (V)
 
27)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
28)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lumen (lm)
1 kandela (cd)
1 lux (lx)
 
29)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
siemens (S)
steradián (sr)
radián (rad)
sievert (Sv)
 
30)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
31)
Jednotka elektrické kapacity.
hertz (Hz)
coulomb (C)
weber(Wb)
farad (F)
 
32)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
siemens(S)
weber (Wb)
gray (Gy)
tesla (T)
 
33)
Jednotka indukčnosti.
henry (H)
hertz (Hz)
volt (V)
weber(Wb)
 
34)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
kelvin (K)
celsius (C)
mol
 
35)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
36)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
weber(Wb)
 
37)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
ano
 
38)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 kilogram (kg)
1 pascal(Pa)
1 newton (N)
1 joule (J)
 
39)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Sèvres
Louvre
Bordeaux
 
40)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
becquerel (Bq)
weber (Wb)
hertz (Hz)
 
41)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1742
1647
1826
1852
 
42)
Jednotka magnetické indukce.
becquerel (Bq)
gray (Gy)
tesla (T)
siemens(S)
 
43)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
56,273°
57,296°
54,174°

FacebookSkóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY