Jednotky SI test

Popis stránky *
• Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA
• - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
gram
kelvin (K)
mol
 
2)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
3)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
360° / 1π
90° / 1π
180° / 1π
 
4)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
siemens(S)
becquerel (Bq)
volt (V)
ampér (A)
 
5)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
6)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
joule (J)
pascal(Pa)
lumen (lm)
ohm (Ω (omega))
 
7)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
kelvin (K)
celsius (C)
mol
 
8)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
ano
 
9)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lux (lx)
1 lumen (lm)
1 kandela (cd)
 
10)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
steradián (sr)
ohm (Ω)
radián(rad)
hertz (Hz)
 
11)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
milimetr (mm)
metr (m)
nanometr (nm)
 
12)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
sievert (Sv)
gray (Gy)
siemens(S)
becquerel (Bq)
 
13)
Jednotka absorbované dávky záření.
gray (Gy)
weber(Wb)
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
 
14)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1852
1742
1647
1826
 
15)
Kolik je zákadních jednotek SI?
9
12
7
11
 
16)
Jednotka elektrické vodivosti.
volt (V)
hertz (Hz)
ohm (Ω)
siemens(S)
 
17)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ano
ne
 
18)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
19)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
katal(kat)
weber(Wb)
joule (J)
mol
 
20)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
becquerel (Bq)
weber (Wb)
hertz (Hz)
 
21)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
22)
Jednotka elektrické kapacity.
coulomb (C)
hertz (Hz)
farad (F)
weber(Wb)
 
23)
Jednotka indukčnosti.
hertz (Hz)
henry (H)
weber(Wb)
volt (V)
 
24)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lumen (lm)
sievert (Sv)
hertz (Hz)
lux (lx)
 
25)
Jednotka práce a energie.
weber(Wb)
joule (J)
hertz (Hz)
volt (V)
 
26)
Jednotka světelného toku.
lumen (lm)
lux (lx)
hertz (Hz)
sievert (Sv)
 
27)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
gray (Gy)
siemens(S)
tesla (T)
weber (Wb)
 
28)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
sievert (Sv)
steradián (sr)
radián (rad)
siemens (S)
 
29)
Jednotka magnetické indukce.
tesla (T)
gray (Gy)
siemens(S)
becquerel (Bq)
 
30)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
joule (J)
ohm (Ω (omega))
pascal(Pa)
hertz (Hz)
 
31)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
32)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
coulomb (C)
farad (F)
volt (V)
 
33)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
54,174°
57,296°
56,273°
 
34)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
weber(Wb)
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
 
35)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
mikrosekunda
sekunda (s)
milisekunda
 
36)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
 
37)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
38)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Sèvres
Bordeaux
Louvre
 
39)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
volt (V)
ampér (A)
farad (F)
 
40)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
ampér(A)
gray (Gy)
volt (V)
becquerel (Bq)
 
41)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 kilogram (kg)
1 joule (J)
1 newton (N)
1 pascal(Pa)
 
42)
Watt, W je hlavní jednotka
výkonu
práce a energie
energie
práce
 
43)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet