Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA


Popis stránky

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA - vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Kolik je zákadních jednotek SI?
12
11
9
7
 
2)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
3)
Watt, W je hlavní jednotka
práce a energie
práce
výkonu
energie
 
4)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
360° / 1π
90° / 1π
180° / 1π
 
5)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
6)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
farad (F)
ampér (A)
volt (V)
 
7)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
8)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
9)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
farad (F)
coulomb (C)
volt (V)
 
10)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
11)
Jednotka světelného toku.
lumen (lm)
hertz (Hz)
lux (lx)
sievert (Sv)
 
12)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
steradián (sr)
radián(rad)
ohm (Ω)
hertz (Hz)
 
13)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
becquerel (Bq)
hertz (Hz)
weber(Wb)
 
14)
Jednotka indukčnosti.
weber(Wb)
volt (V)
henry (H)
hertz (Hz)
 
15)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
joule (J)
weber(Wb)
katal(kat)
mol
 
16)
Jednotka absorbované dávky záření.
gray (Gy)
sievert (Sv)
weber(Wb)
becquerel (Bq)
 
17)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ne
ano
 
18)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
 
19)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
ohm (Ω (omega))
joule (J)
pascal(Pa)
hertz (Hz)
 
20)
Jednotka práce a energie.
volt (V)
weber(Wb)
hertz (Hz)
joule (J)
 
21)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
weber (Wb)
siemens(S)
gray (Gy)
tesla (T)
 
22)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
becquerel (Bq)
gray (Gy)
volt (V)
ampér(A)
 
23)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
 
24)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
hertz (Hz)
weber (Wb)
becquerel (Bq)
 
25)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lumen (lm)
lux (lx)
sievert (Sv)
hertz (Hz)
 
26)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
54,174°
56,273°
57,296°
 
27)
Jednotka magnetické indukce.
tesla (T)
becquerel (Bq)
siemens(S)
gray (Gy)
 
28)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 kilogram (kg)
1 pascal(Pa)
1 joule (J)
1 newton (N)
 
29)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
30)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
mikrosekunda
milisekunda
sekunda (s)
 
31)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 lux (lx)
1 lumen (lm)
1 kandela (cd)
 
32)
Jednotka elektrické kapacity.
coulomb (C)
weber(Wb)
hertz (Hz)
farad (F)
 
33)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
sievert (Sv)
steradián (sr)
radián (rad)
siemens (S)
 
34)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
milimetr (mm)
nanometr (nm)
metr (m)
 
35)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
volt (V)
ampér (A)
becquerel (Bq)
siemens(S)
 
36)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1852
1647
1826
1742
 
37)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Louvre
Bordeaux
Sèvres
 
38)
Jednotka elektrické vodivosti.
hertz (Hz)
ohm (Ω)
siemens(S)
volt (V)
 
39)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
becquerel (Bq)
gray (Gy)
sievert (Sv)
siemens(S)
 
40)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
kelvin (K)
gram
mol
 
41)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
pascal(Pa)
lumen (lm)
ohm (Ω (omega))
joule (J)
 
42)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
celsius (C)
kelvin (K)
mol
 
43)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


1.k Share
Share