Jednotky SI test

Popis stránky *
• Definice jdnotek SI a odvozených jednotek - TEST - MATURITA
• - vyberte správnou odpověď.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- vyberte správnou odpověď.
Chyba
 
1)
Prostorový úhel, který vymezí ze středu na jednotkové kouli jednotkovou plochu (nebo na kouli o poloměru r plochu r²).
sievert (Sv)
radián (rad)
steradián (sr)
siemens (S)
 
2)
Síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m·s‾².
1 pascal(Pa)
1 newton (N)
1 kilogram (kg)
1 joule (J)
 
3)
Patří watt W mezi tzv. odvozené jednotky SI?
ne
ano
 
4)
Odvozená jednotka soustavy SI udávající magnetický indukční tok.
siemens(S)
weber (Wb)
gray (Gy)
tesla (T)
 
5)
Kolik je zákadních jednotek SI?
9
7
11
12
 
6)
Patří "coulomb" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
7)
Jednotka absorbované dávky záření.
sievert (Sv)
becquerel (Bq)
weber(Wb)
gray (Gy)
 
8)
Patří "hertz (Hz)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
9)
Patří "becquerel" mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
10)
Osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m².
lumen (lm)
hertz (Hz)
sievert (Sv)
lux (lx)
 
11)
Elektrický náboj přenesený proudem 1 ampéru během 1 sekundy.
volt (V)
coulomb (C)
farad (F)
 
12)
Jednotka tlaku. Udává, jak velká síla (v newtonech) působí na jednotkovou plochu (1 m²), je ekvivalentní N/m².
ohm (Ω (omega))
joule (J)
hertz (Hz)
pascal(Pa)
 
13)
Doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133.
sekunda (s)
milisekunda
mikrosekunda
 
14)
Jednotka je převrácenou hodnotou ohmu (1/Ω).
volt (V)
becquerel (Bq)
siemens(S)
ampér (A)
 
15)
1 XXX je středový úhel, který přísluší oblouku o stejné délce, jako je poloměr kružnice. Je to jednotkový úhel při měření v obloukové míře.
radián(rad)
hertz (Hz)
steradián (sr)
ohm (Ω)
 
16)
Předmět má odpor 1 XXX, jestliže po přiložení 1 voltu napětí jím protéká proud 1 ampér.
pascal(Pa)
ohm (Ω (omega))
joule (J)
lumen (lm)
 
17)
Patří "mol" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
18)
Patří kilogram s předponou "kilo" mezi základní jednotky SI?
NE, základní jednotkou je gram
ano, je jedinou takovou jednotkou v soustavě SI
 
19)
Jednotka práce a energie.
weber(Wb)
volt (V)
hertz (Hz)
joule (J)
 
20)
Hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu je uložena v Mezinárodním úřadě pro míry a váhy v:
Bordeaux
Sèvres
Louvre
 
21)
Patří ampér mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
22)
Patří kandela mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka
 
23)
Jednotka pro množství enzymu, které urychlí biochemickou reakci za vzniku 1 molu produktu za sekundu.
weber(Wb)
mol
joule (J)
katal(kat)
 
24)
Patří kelvin mezi základní jednotky SI?
ano
ne, je to odvozená jednotka, základní je celsius C
 
25)
1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody.
mol
celsius (C)
kelvin (K)
 
26)
Jednotka frekvence (kmitočtu).
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
weber(Wb)
 
27)
Jednotka indukčnosti.
weber(Wb)
henry (H)
hertz (Hz)
volt (V)
 
28)
Jednotka elektrické vodivosti.
ohm (Ω)
siemens(S)
volt (V)
hertz (Hz)
 
29)
Patří "joule (J)" mezi základní jednotky SI?
ne, je to odvozená jednotka
ano
 
30)
Jednotka světelného toku.
hertz (Hz)
lumen (lm)
sievert (Sv)
lux (lx)
 
31)
Celsiův stupeň (značený °C) je jednotka teploty. Ve kterém roce jí švédský astronom Anders Celsius vytvořil ?
1852
1647
1742
1826
 
32)
Jednotka elektrické kapacity.
coulomb (C)
hertz (Hz)
farad (F)
weber(Wb)
 
33)
Jednotka ekvivalentní dávky ionizujícího záření.
gray (Gy)
siemens(S)
becquerel (Bq)
sievert (Sv)
 
34)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
180° / 1π
360° / 1π
90° / 1π
 
35)
Stálý elektrický proud, který při průtoku dvěma rovnoběžnými přímými a nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu, umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metru, vyvolá mezi nimi stálou sílu o velikosti 2∙10-7 Newtonu na 1 metr délky.
farad (F)
ampér (A)
volt (V)
 
36)
Jednotka intenzity záření zdroje radioaktivního záření.
hertz (Hz)
becquerel (Bq)
weber (Wb)
 
37)
Čemu se rovná svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monofrekvenční záření o kmitočtu 540∙1012 hertz (Hz) a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 watu na steradián?
1 kandela (cd)
1 lumen (lm)
1 lux (lx)
 
38)
Látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v nuklidu uhlíku ¹²C o hmotnosti 0,012 kg.
gram
mol
kelvin (K)
 
39)
Jednotka elektrického napětí, resp. potenciálu.
gray (Gy)
volt (V)
becquerel (Bq)
ampér(A)
 
40)
Velikost 1 rad (radián) ve stupních.
54,174°
56,273°
57,296°
 
41)
Jednotka magnetické indukce.
siemens(S)
becquerel (Bq)
gray (Gy)
tesla (T)
 
42)
Watt, W je hlavní jednotka
energie
výkonu
práce a energie
práce
 
43)
Délka trajektorie, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy.
nanometr (nm)
milimetr (mm)
metr (m)

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): Ještě nikdo nezvládl celý test bez chyb.

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet