Obloukové svařování


Popis stránky

Obloukové svařování test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky.

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

Obloukové svařování test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky.
Chyba
 
1)Svařování
1. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů uvádí české normy:
c.) ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630
a.) ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710
b.) ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530
 
2)Svařování
2. Oprávnění vykonávat svařečské práce elektrickým obloukem smí jen osoby:
a.) které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705
b.) které jsou vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů pro svařování
c.) které jsou poučené a pověřené svařováním
 
3)Svařování
3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat, má u osob starších než padesát roku platnost:
c.) dva roky
a.) pět roků
b.) tři roky
 
4)Svařování
4. Které prostory musí být před začátkem svařování prohlédnuty, zda se tam nenacházejí hořlavé látky?
b.) všechny prostory vedle místa, kde se bude svařovat
c.) místo svařování a přilehlé prostory pod, nad a vedle místa svařování
a.) všechny prostory, které jsou přístupné k provedení kontroly
 
5)Svařování
5. Kdo odpovídá za rozestavění zástěn zajišťující ochranu osob proti záření na pracovišti, kde se svařuje elektrickým obloukem?
b.) mistr
a.) svařec
c.) vedoucí dílen
 
6)Svařování
6. Bezpečnostní prostory jsou takové, kde se používá bezpečné jmenovité napětí střídavého proudu:
c.) do 100 V
a.) do 120 V
b.) do 50 V
 
7)Svařování
7. Jaký druh proudu dodávají svařovací transformátory?
a.) stejnoměrný proud
c.) střídavý proud
b.) třífázový proud
 
8)Svařování
8. Jak postupuje svařeč, když před zahájením práce zjistí závadu na svařovacím zařízení?
a.) pokud je to možné, závadu odstraní vlastními silami
b.) odstaví svařovací zařízení a opravu provede pověřený pracovník
c.) závadu ohlásí a pokud je možno, pokračuje v práci
 
9)Svařování
9. Kam se připojuje zařízení pro obloukové svařování?
b.) jen do zásuvek, jejichž typ se shoduje s vidlicí přívodu svařovacího zařízení
c.) jen do zásuvek, které jsou co nejblíže svařovacímu zařízení
a.) jen do zásuvek určených nebo ověřených provozovatelem
 
10)Svařování
10. Proč nesmí být připojeno více zdrojů svařovacího proudu na svarek s rozdílnou polaritou?
c.) aby nedošlo k přemagnetování tlumivky svařovacího usměrňovače
b.) aby nedošlo k záměně polarity při svařování bazickou elektrodou
a.) aby mezi dvěma svařovacími zdroji nevzniklo součtové napětí větší než absolutní hodnota napětí zdroje s nejvyšším napětím naprázdno
 
11)Svařování
11. Při přemísťování svařovacího zdroje na pracovišti:
c.) musí se dbát, aby nedošlo k převržení svařovacího zdroje
a.) svařovací zdroj musí být v každém případě vypnutý
b.) svařovací zdroj musí být odpojen od sítě
 
12)Svařování
12. Je možno přehřátý držák elektrody ochladit ponořením do vody?
b.) jen ve vodě alespoň 50°C teplé
c.) jen v případě používání elektrod průměrů nad 4 mm
a.) není to dovoleno
 
13)Svařování
13. Jaké jsou stanoveny požadavky na svařovací vodiče?
b.) musí být pouze měděné a dostatečně dlouhé
c.) musí mít neporušenou izolaci a průřez musí odpovídat svařovacímu proudu a délce vodiče
a.) musí být dostatečně ohebné a nesmí mít porušenou izolaci
 
14)Svařování
14. Co nesmí provádět svařeč mimo jiné, při svařování se svařovacími vodiči?
b.) nesmí svařovací vodič prodlužovat nebo zkracovat
c.) spojovat svařovací vodiče různých průřezů
a.) v žádném případě si nesmí ovinout svařovací vodič okolo těla
 
15)Svařování
15. Délka použitého svařovacího vodiče:
c.) je omezena proudovým zatížením a průřezem jádra svařovacího vodiče
b.) určuje se podle použitého svařovacího zařízení
a.) není ničím omezena
 
16)Svařování
16. Jaké povinnosti má zaměstnavatel při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)?
b.) zaměstnavatel je povinen poskytnout svařečům OOPP v rozsahu stanoveném bezpečnostními ustanoveními, vyžadovat a kontrolovat jejich používání
c.) zaměstnavatel je povinen poskytovat svařečům OOPP podle svého rozhodnutí
a.) zaměstnavatel poskytuje OOPP na požadavek svařeče a bezpečnostního technika
 
17)Svařování
17. Kolik pracovníků musí být nejméně přítomno při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím udušení nebo otravy?
c.) nejméně dva pracovníci včetně svařeče
a.) nejméně tři pracovníci
b.) svařeč a další dva pracovníci
 
18)Svařování
18. Které svařečské práce, mimo jiné se považují za práce se zvýšeným nebezpečím?
c.) práce na potrubích, ve kterých proudila přehřátá pára
a.) práce ve výškových budovách
b.) práce v uzavřených a těsných prostorech
 
19)Svařování
19. Jaké opatření je nutno především provést před zahájením svařečských prací na každém svařečském pracovišti?
b.) v každém případě je nutno zajistit řádné osvětlení pracoviště a přilehlých prostor
c.) všechny svarky je nutno umístit do takové polohy, aby nedošlo k jejich převržení
a.) je potřebné vyhodnotit, zda se na pracovišti a přilehlých prostorách nejedná o práci se zvýšeným nebezpečím
 
20)Svařování
20. Při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem musí být svařovací zdroje:
a.) chráněny před nahodilým dotykem neoprávněných osob
b.) zajištěny před neodborným použitím osobou nepoučenou
c.) umístěny zásadně mimo tato místa se zvýšeným nebezpečím
 
21)Svařování
21. Při práci na nádobách a v jiných uzavřených prostorech je nutné mimo jiné:
c.) svařovat jen za přítomnosti bezpečnostního technika
b.) zajistit odsávání škodlivin a zajistit přívod čistého vzduchu
a.) používat výhradně střídavý proud
 
22)Svařování
22. Jak dlouho je třeba kontrolovat místo svařování a přilehlé prostory po skončení svařování v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
b.) nejméně dvě hodiny
c.) po dobu chladnutí svarku, nejméně však osm hodin
a.) do úplného vychladnutí svarku
 
23)Svařování
23. Kdy mohou být zahájeny svařečské práce se zvýšeným nebezpečím?
b.) ihned po vydání písemného příkazu na svařování
a.) po provedení doplňujících bezpečnostních opatření stanovených v písemném příkazu
c.) po vydání písemného příkazu a prohlídce pracoviště
 
24)Svařování
24. Kdy je možné svařovat v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
a.) po ohlášení této práce bezpečnostnímu technikovi
b.) se souhlasem mistra a technologa svařování
c.) na písemný příkaz zplnomocněného pracovníka a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření
 
25)Svařování
25. Za vystavení písemného příkazu a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá?
b.) zplnomocněný pracovník
c.) vedoucí organizace
a.) práci provádějící svařeč
 
26)Svařování
26. Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování se zvýšeným nebezpečím?
b.) stanovení první pomoci pro případ úrazu
c.) pověření bezpečnostního technika provádět kontrolu pracoviště
a.) vymezená doba platnosti a stanoven dohled dalších pracovníků
 
27)Svařování
27. Může být svařeč pověřen výkonem funkce zplnomocněného pracovníka pro řídící a organizační práce při svařování se zvýšeným nebezpečím?
a.) v žádném případě nemůže být pověřen
c.) pověřen může být pouze svařeč, který má úřední zkoušky
b.) ve zvláštních případech může být pověřen, pokud splňuje odborné požadavky
 
28)Svařování
28. Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
a.) vyproštění a přivolání lékařské pomoci
c.) vyproštění, umělé dýchání, srdeční masáž, přivolání lékaře a oznámení přímému nadřízenému
b.) oznámení přímému nadřízenému a poskytnutí první pomoci
 
29)Svařování
29. Musí být pracovníci na svařečském pracovišti prokazatelně seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
b.) musí být
a.) měli by být
c.) mohou být
 
30)Svařování
30. Které prostory se považují mimo jiné za zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem?
a.) uzavřené kovové nádoby
b.) prašné a neosvětlené prostory
c.) prostory kde se používá ke svařování střídavý proud

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 51,8520 sekundy
Dat:
2019-09-16 20:05:39 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasíPokud něco nefunguje, zkuste prvně znovu načíst stránku Ctrl+Shift+R.KONEC MOJE IP VYPISY