Test 2. obloukové

Popis stránky *
• Obloukové svařování
• test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky.
Chyba
 
1)Svařování
1. Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů uvádí české normy:
a.) ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710
b.) ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530
c.) ČSN 05 0601 a ČSN 05 0630
 
2)Svařování
2. Oprávnění vykonávat svařečské práce elektrickým obloukem smí jen osoby:
c.) které jsou poučené a pověřené svařováním
b.) které jsou vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů pro svařování
a.) které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705
 
3)Svařování
3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat, má u osob starších než padesát roku platnost:
c.) dva roky
a.) pět roků
b.) tři roky
 
4)Svařování
4. Které prostory musí být před začátkem svařování prohlédnuty, zda se tam nenacházejí hořlavé látky?
b.) všechny prostory vedle místa, kde se bude svařovat
c.) místo svařování a přilehlé prostory pod, nad a vedle místa svařování
a.) všechny prostory, které jsou přístupné k provedení kontroly
 
5)Svařování
5. Kdo odpovídá za rozestavění zástěn zajišťující ochranu osob proti záření na pracovišti, kde se svařuje elektrickým obloukem?
b.) mistr
c.) vedoucí dílen
a.) svařec
 
6)Svařování
6. Bezpečnostní prostory jsou takové, kde se používá bezpečné jmenovité napětí střídavého proudu:
b.) do 50 V
a.) do 120 V
c.) do 100 V
 
7)Svařování
7. Jaký druh proudu dodávají svařovací transformátory?
c.) střídavý proud
a.) stejnoměrný proud
b.) třífázový proud
 
8)Svařování
8. Jak postupuje svařeč, když před zahájením práce zjistí závadu na svařovacím zařízení?
a.) pokud je to možné, závadu odstraní vlastními silami
b.) odstaví svařovací zařízení a opravu provede pověřený pracovník
c.) závadu ohlásí a pokud je možno, pokračuje v práci
 
9)Svařování
9. Kam se připojuje zařízení pro obloukové svařování?
b.) jen do zásuvek, jejichž typ se shoduje s vidlicí přívodu svařovacího zařízení
c.) jen do zásuvek, které jsou co nejblíže svařovacímu zařízení
a.) jen do zásuvek určených nebo ověřených provozovatelem
 
10)Svařování
10. Proč nesmí být připojeno více zdrojů svařovacího proudu na svarek s rozdílnou polaritou?
c.) aby nedošlo k přemagnetování tlumivky svařovacího usměrňovače
a.) aby mezi dvěma svařovacími zdroji nevzniklo součtové napětí větší než absolutní hodnota napětí zdroje s nejvyšším napětím naprázdno
b.) aby nedošlo k záměně polarity při svařování bazickou elektrodou
 
11)Svařování
11. Při přemísťování svařovacího zdroje na pracovišti:
c.) musí se dbát, aby nedošlo k převržení svařovacího zdroje
b.) svařovací zdroj musí být odpojen od sítě
a.) svařovací zdroj musí být v každém případě vypnutý
 
12)Svařování
12. Je možno přehřátý držák elektrody ochladit ponořením do vody?
a.) není to dovoleno
c.) jen v případě používání elektrod průměrů nad 4 mm
b.) jen ve vodě alespoň 50°C teplé
 
13)Svařování
13. Jaké jsou stanoveny požadavky na svařovací vodiče?
b.) musí být pouze měděné a dostatečně dlouhé
a.) musí být dostatečně ohebné a nesmí mít porušenou izolaci
c.) musí mít neporušenou izolaci a průřez musí odpovídat svařovacímu proudu a délce vodiče
 
14)Svařování
14. Co nesmí provádět svařeč mimo jiné, při svařování se svařovacími vodiči?
b.) nesmí svařovací vodič prodlužovat nebo zkracovat
a.) v žádném případě si nesmí ovinout svařovací vodič okolo těla
c.) spojovat svařovací vodiče různých průřezů
 
15)Svařování
15. Délka použitého svařovacího vodiče:
a.) není ničím omezena
b.) určuje se podle použitého svařovacího zařízení
c.) je omezena proudovým zatížením a průřezem jádra svařovacího vodiče
 
16)Svařování
16. Jaké povinnosti má zaměstnavatel při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)?
c.) zaměstnavatel je povinen poskytovat svařečům OOPP podle svého rozhodnutí
a.) zaměstnavatel poskytuje OOPP na požadavek svařeče a bezpečnostního technika
b.) zaměstnavatel je povinen poskytnout svařečům OOPP v rozsahu stanoveném bezpečnostními ustanoveními, vyžadovat a kontrolovat jejich používání
 
17)Svařování
17. Kolik pracovníků musí být nejméně přítomno při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím udušení nebo otravy?
b.) svařeč a další dva pracovníci
a.) nejméně tři pracovníci
c.) nejméně dva pracovníci včetně svařeče
 
18)Svařování
18. Které svařečské práce, mimo jiné se považují za práce se zvýšeným nebezpečím?
b.) práce v uzavřených a těsných prostorech
a.) práce ve výškových budovách
c.) práce na potrubích, ve kterých proudila přehřátá pára
 
19)Svařování
19. Jaké opatření je nutno především provést před zahájením svařečských prací na každém svařečském pracovišti?
c.) všechny svarky je nutno umístit do takové polohy, aby nedošlo k jejich převržení
a.) je potřebné vyhodnotit, zda se na pracovišti a přilehlých prostorách nejedná o práci se zvýšeným nebezpečím
b.) v každém případě je nutno zajistit řádné osvětlení pracoviště a přilehlých prostor
 
20)Svařování
20. Při svařování v místech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem musí být svařovací zdroje:
b.) zajištěny před neodborným použitím osobou nepoučenou
a.) chráněny před nahodilým dotykem neoprávněných osob
c.) umístěny zásadně mimo tato místa se zvýšeným nebezpečím
 
21)Svařování
21. Při práci na nádobách a v jiných uzavřených prostorech je nutné mimo jiné:
b.) zajistit odsávání škodlivin a zajistit přívod čistého vzduchu
c.) svařovat jen za přítomnosti bezpečnostního technika
a.) používat výhradně střídavý proud
 
22)Svařování
22. Jak dlouho je třeba kontrolovat místo svařování a přilehlé prostory po skončení svařování v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
a.) do úplného vychladnutí svarku
c.) po dobu chladnutí svarku, nejméně však osm hodin
b.) nejméně dvě hodiny
 
23)Svařování
23. Kdy mohou být zahájeny svařečské práce se zvýšeným nebezpečím?
c.) po vydání písemného příkazu a prohlídce pracoviště
a.) po provedení doplňujících bezpečnostních opatření stanovených v písemném příkazu
b.) ihned po vydání písemného příkazu na svařování
 
24)Svařování
24. Kdy je možné svařovat v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
b.) se souhlasem mistra a technologa svařování
c.) na písemný příkaz zplnomocněného pracovníka a po provedení v něm nařízených doplňujících bezpečnostních opatření
a.) po ohlášení této práce bezpečnostnímu technikovi
 
25)Svařování
25. Za vystavení písemného příkazu a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá?
c.) vedoucí organizace
a.) práci provádějící svařeč
b.) zplnomocněný pracovník
 
26)Svařování
26. Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování se zvýšeným nebezpečím?
c.) pověření bezpečnostního technika provádět kontrolu pracoviště
a.) vymezená doba platnosti a stanoven dohled dalších pracovníků
b.) stanovení první pomoci pro případ úrazu
 
27)Svařování
27. Může být svařeč pověřen výkonem funkce zplnomocněného pracovníka pro řídící a organizační práce při svařování se zvýšeným nebezpečím?
c.) pověřen může být pouze svařeč, který má úřední zkoušky
a.) v žádném případě nemůže být pověřen
b.) ve zvláštních případech může být pověřen, pokud splňuje odborné požadavky
 
28)Svařování
28. Jaký je správný postup poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
a.) vyproštění a přivolání lékařské pomoci
b.) oznámení přímému nadřízenému a poskytnutí první pomoci
c.) vyproštění, umělé dýchání, srdeční masáž, přivolání lékaře a oznámení přímému nadřízenému
 
29)Svařování
29. Musí být pracovníci na svařečském pracovišti prokazatelně seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem?
b.) musí být
a.) měli by být
c.) mohou být
 
30)Svařování
30. Které prostory se považují mimo jiné za zvlášť nebezpečné z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem?
a.) uzavřené kovové nádoby
c.) prostory kde se používá ke svařování střídavý proud
b.) prašné a neosvětlené prostory

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 23,9039 sekundy
Dat:
2020-11-23 17:08:40 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet