Test 1. plamenové

Popis stránky *
• Plamenové svařování
• test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky technických oborů.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky technických oborů.
Chyba
 
1)Svařování plamenem
1. Které normy obsahují bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem?
b.) ČSN 05 0601 a ČSN 05 0610
a.) ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710
c.) ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530
 
2)Svařování plamenem
2. Oprávnění vykonávat svářečské práce plamenovým svařováním nebo řezáním kovů kyslíkem smí:
c.) osoby vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů
a.) jen osoby, které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705
b.) pracovníci seznámeni s bezpečnostními ustanoveními v oblasti svařování
 
3)Svařování plamenem
3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat plamenem nebo řezat kovy kyslíkem má u osob mladších než 50 roků platnost:
b.) 3 roky
c.) 5 roků
a.) 2 roky
 
4)Svařování plamenem
4. Jak často musí být svařeč doškolen a přezkoušen z bezpečnostních ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem
b.) nejméně dvakrát za rok
c.) nejméně jednou za dva roky
a.) nejméně jednou za tři roky
 
5)Svařování plamenem
5. Přirozené větrání svářečských pracovišť je přípustné:
c.) přirozené větrání pracovišť se nepřipouští
b.) pouze v případech, že se jedná o krátkodobé svařování v provozech, kde připadá na jednoho svařeče více než 100 metrů krychlových nezastavěného prostoru a kde nevznikají toxické plyny
a.) jen v provozech, kde není vzduchotechnické vybavení na pracovištích
 
6)Svařování plamenem
6. Podlaha svářečského pracoviště musí být:
a.) z nehořlavého materiálu, musí odolávat mechanickým a jiným vlivům bez tvoření prachu
b.) pevná a tvrdá
c.) rovná a bez výmolů
 
7)Svařování plamenem
7. Pracovník, který svařuje plamenem, nebo řeže kyslíkem je povinen:
c.) používat základní a doplňující předepsané OOPP a šetrně s nimi zacházet
b.) starat se o čištění, opravy, údržbu a výměnu poškozených OOPP
a.) vlastnit základní a doplňující osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
 
8)Svařování plamenem
8. Hustota acetylenu je ve srovnání se vzduchem:
a.) acetylen je lehčí než vzduch
c.) hustota acetylenu je stejná jako hustota vzduchu
b.) vzduch je lehčí než acetylen
 
9)Svařování plamenem
9. Jak je barevně označeno hrdlo láhve obsahující kyslík?
b.) hrdlo láhve je barvy zelené
c.) hrdlo láhve je barvy žluté
a.) N- nové značení, hrdlo láhve je barvy bílé, zbytek láhve modrý (dříve bylo hrdlo láhve modré)
 
10)Svařování plamenem
10. Kolik zásobních láhví se svářečskými plyny může být na pracovišti plamenového svařování nebo řezání kovů?
c.) nejvíce 15 zásobních láhví
b.) nejvíce dvě láhve stejného nebo různých druhů plynů
a.) počet láhví není omezen
 
11)Svařování plamenem
11. Jaké maximální množství acetylenu se smí odebírat z jedné láhve?
c.) krátkodobě až 1500 litrů za hodinu
b.) 1000 litrů za hodinu
a.) 1200 litrů za hodinu
 
12)Svařování plamenem
12. Zůstatkový přetlak v acetylenové láhvi po vyprázdnění při vnější teplotě okolí od +15°C do +25°C musí být:
a.) 0,10 MPa
b.) 0,05 MPa
c.) 1,5 MPa
 
13)Svařování plamenem
13. Jaký je postup, nelze-li láhvový ventil otevřít rukou?
a.) láhvový ventil je možno namazat řídkou vazelinou nebo olejem
c.) lze použít nejiskřící nářadí
b.) láhev se nesmí použít a vrátí se do plnírny plynů
 
14)Svařování plamenem
14. Co je nutno provést před připojením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev?
a.) zkontrolovat těsnost láhvového ventilu
c.) krátce otevřít láhvový ventil, zkontrolovat sítko a těsnění přípojky redukčního ventilu
b.) otevřít kyslíkový ventil a zkontrolovat těsnění pracovního manometru
 
15)Svařování plamenem
15. Jaká je nejmenší přípustná délka hadic pro plamenové svařování?
a.) 5 metrů
b.) 3 metry
c.) 15 metrů
 
16)Svařování plamenem
16. Jakým způsobem a jak často se musí kontrolovat hadice po svařování?
b.) jedenkrát týdně mýdlovou vodou a pracovním tlakem
c.) nejméně jednou za tři měsíce ponořením do vody nebo pěnotvorným roztokem při maximálním pracovním tlaku
a.) před zahájením každé svařečské práce ponořením do vody a tlakováním
 
17)Svařování plamenem
17. Kdo kontroluje výšku hladiny u vodní předlohy?
c.) svařečský mistr
b.) svařeč
a.) pracovník odpovědný za rozvod plynů v provozu
 
18)Svařování plamenem
18. Co provede svařeč při zpětném šlehnutí plamene do hořáku?
c.) uzavře ventil kyslíku a chladí vzduchem
b.) uzavře ihned redukční ventily a hořák vymění
a.) uzavře ventil acetylenu a kyslíku, hořák ochladí vodou a profoukne kyslíkem
 
19)Svařování plamenem
19. Kdo smí provádět opravy svařovacích zařízení pro plamenové svařování?
b.) pracovník údržby, který má svařečský průkaz
c.) pověřený odborný pracovník, dle pokynů výrobce svařovacího zařízení
a.) svařeč, který má platnou úřadní zkoušku
 
20)Svařování plamenem
20. Jak se čistí svařovací nebo řezací hubice?
b.) jen nástrojem, který doporučuje výrobce
a.) jehlovým pilníkem
c.) měděnou nebo hliníkovou jehlou
 
21)Svařování plamenem
21. Co musí provést svařeč před začátkem svařování v prostředí se zvýšeným nebezpečím?
c.) zkontrolovat vzdálenost láhví od vodní předlohy
b.) umístit svařovací soupravu co nejblíže místa svařování
a.) zkontrolovat těsnost hadic, spojů a příslušenství pěnotvorným roztokem
 
22)Svařování plamenem
22. Ve kterých prostorech se nesmí umísťovat láhve se svářečskými plyny?
c.) v prostředí, kde je nebezpečí vzniku oxidu uhličitého
b.) v uzavřených a těsných prostorech a v prostorech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
a.) na přechodné pracovišti
 
23)Svařování plamenem
23. U jakých prací musí být požární asistenční hlídka?
b.) u svařečských prací, které se provádí v nepříznivých klimatických podmínkách
c.) u svařečských prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
a.) při svařování na konstrukcích ve výškách
 
24)Svařování plamenem
24. Které svařečské práce se považují za svařování se zvýšeným nebezpečím?
a.) svařování v prostorech, kde hrozí nebezpečí udušení, otravy, požáru nebo výbuchu
b.) na nádobách, které obsahovaly stlačený dusík
c.) svařování v místech, kde je v ovzduší větší množství oxidu uhličitého
 
25)Svařování plamenem
25. Po skončení svařování nebo řezání kovů kyslíkem v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být toto místo kontrolováno:
c.) po nezbytně dlouhou dobu, nejméně však 2 hodiny
a.) nejméně 6 hodin
b.) po dobu chladnutí svarku, nejméně však 8 hodin
 
26)Svařování plamenem
26. Jaká opatření se musí provést při svařování v nádobách, nebo v jiných uzavřených a těsných prostorech?
a.) zlepšit atmosféru v dýchací zóně svařeče intenzivním přívodem kyslíku
b.) musí být zajištěna zdravotnická první pomoc a dýchací přístroj
c.) zajistit odsávání škodlivin a přívod čerstvého vzduchu tak, aby nebyla překročena nejvyšší přístupná koncentrace škodlivin ve vdechovaném vzduchu
 
27)Svařování plamenem
27. Za vystavení písemného příkazu pro svařování a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá:
b.) zplnomocnění pracovník
c.) vedoucí pracovník nebo svařečský mistr
a.) práci provádějící svařeč
 
28)Svařování plamenem
28. Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování v místech se zvýšeným nebezpečím?
c.) pověření bezpečnostního technika pro provádění kontroly pracoviště
a.) stanovení bezpečnostních opatření vypracovaných obvykle pracovníky s odbornou způsobilostí v dané oblasti
b.) určení dalších dvou pracovníků, kteří budou zajišťovat svařeče
 
29)Svařování plamenem
29. Kdy může svařeč svařovat bez písemného příkazu pro svařování v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
b.) na přímou odpovědnost svařečského mistra nebo technologa
a.) když je na základě své odbornosti schopen zajistit bezpečnost práce
c.) jen v případě krajního nebezpečí při záchraně života nebo majetku
 
30)Svařování plamenem
30. Mohou se provádět práce se zvýšeným nebezpečím v rámci kurzu zaškolení nebo základního kurzu svařování plamenem?
b.) jen na příkaz technologa svářečské školy
c.) jen pod přímým dozorem bezpečnostního a požárního technika
a.) v žádném případě nesmí

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 2 min : 24,8799 sekundy
Dat:
2021-04-26 19:30:56 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet