Plamenové svařováníSponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Plamenové svařování test také vhodný pro přípravu na maturitu a závěrečné učňovské zkoušky technických oborů.
Chyba
 
1)Svařování plamenem
1. Které normy obsahují bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem?
b.) ČSN 05 0601 a ČSN 05 0610
a.) ČSN 05 0705 a ČSN 05 0710
c.) ČSN 06 0510 a ČSN 06 0530
last  next  Top End
 
2)Svařování plamenem
2. Oprávnění vykonávat svářečské práce plamenovým svařováním nebo řezáním kovů kyslíkem smí:
a.) jen osoby, které mají platné oprávnění dle ČSN 05 0705
b.) pracovníci seznámeni s bezpečnostními ustanoveními v oblasti svařování
c.) osoby vyučené a přezkoušené z bezpečnostních předpisů
last  next  Top End
 
3)Svařování plamenem
3. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti svařovat plamenem nebo řezat kovy kyslíkem má u osob mladších než 50 roků platnost:
b.) 3 roky
a.) 2 roky
c.) 5 roků
last  next  Top End
 
4)Svařování plamenem
4. Jak často musí být svařeč doškolen a přezkoušen z bezpečnostních ustanovení pro plamenové svařování a řezání kovů kyslíkem
b.) nejméně dvakrát za rok
a.) nejméně jednou za tři roky
c.) nejméně jednou za dva roky
last  next  Top End
 
5)Svařování plamenem
5. Přirozené větrání svářečských pracovišť je přípustné:
a.) jen v provozech, kde není vzduchotechnické vybavení na pracovištích
b.) pouze v případech, že se jedná o krátkodobé svařování v provozech, kde připadá na jednoho svařeče více než 100 metrů krychlových nezastavěného prostoru a kde nevznikají toxické plyny
c.) přirozené větrání pracovišť se nepřipouští
last  next  Top End
 
6)Svařování plamenem
6. Podlaha svářečského pracoviště musí být:
b.) pevná a tvrdá
a.) z nehořlavého materiálu, musí odolávat mechanickým a jiným vlivům bez tvoření prachu
c.) rovná a bez výmolů
last  next  Top End
 
7)Svařování plamenem
7. Pracovník, který svařuje plamenem, nebo řeže kyslíkem je povinen:
b.) starat se o čištění, opravy, údržbu a výměnu poškozených OOPP
a.) vlastnit základní a doplňující osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
c.) používat základní a doplňující předepsané OOPP a šetrně s nimi zacházet
last  next  Top End
 
8)Svařování plamenem
8. Hustota acetylenu je ve srovnání se vzduchem:
a.) acetylen je lehčí než vzduch
c.) hustota acetylenu je stejná jako hustota vzduchu
b.) vzduch je lehčí než acetylen
last  next  Top End
 
9)Svařování plamenem
9. Jak je barevně označeno hrdlo láhve obsahující kyslík?
c.) hrdlo láhve je barvy modré
b.) hrdlo láhve je barvy zelené
a.) hrdlo láhve je barvy bílé
last  next  Top End
 
10)Svařování plamenem
10. Kolik zásobních láhví se svářečskými plyny může být na pracovišti plamenového svařování nebo řezání kovů?
c.) nejvíce 15 zásobních láhví
a.) počet láhví není omezen
b.) nejvíce dvě láhve stejného nebo různých druhů plynů
last  next  Top End
 
11)Svařování plamenem
11. Jaké maximální množství acetylenu se smí odebírat z jedné láhve?
a.) 1200 litrů za hodinu
b.) 1000 litrů za hodinu
c.) krátkodobě až 1500 litrů za hodinu
last  next  Top End
 
12)Svařování plamenem
12. Zůstatkový přetlak v acetylenové láhvi po vyprázdnění při vnější teplotě okolí od +15°C do +25°C musí být:
b.) 0,05 MPa
a.) 0,10 MPa
c.) 1,5 MPa
last  next  Top End
 
13)Svařování plamenem
13. Jaký je postup, nelze-li láhvový ventil otevřít rukou?
a.) láhvový ventil je možno namazat řídkou vazelinou nebo olejem
c.) lze použít nejiskřící nářadí
b.) láhev se nesmí použít a vrátí se do plnírny plynů
last  next  Top End
 
14)Svařování plamenem
14. Co je nutno provést před připojením redukčního ventilu na kyslíkovou láhev?
a.) zkontrolovat těsnost láhvového ventilu
b.) otevřít kyslíkový ventil a zkontrolovat těsnění pracovního manometru
c.) krátce otevřít láhvový ventil, zkontrolovat sítko a těsnění přípojky redukčního ventilu
last  next  Top End
 
15)Svařování plamenem
15. Jaká je nejmenší přípustná délka hadic pro plamenové svařování?
c.) 15 metrů
b.) 3 metry
a.) 5 metrů
last  next  Top End
 
16)Svařování plamenem
16. Jakým způsobem a jak často se musí kontrolovat hadice po svařování?
a.) před zahájením každé svařečské práce ponořením do vody a tlakováním
c.) nejméně jednou za tři měsíce ponořením do vody nebo pěnotvorným roztokem při maximálním pracovním tlaku
b.) jedenkrát týdně mýdlovou vodou a pracovním tlakem
last  next  Top End
 
17)Svařování plamenem
17. Kdo kontroluje výšku hladiny u vodní předlohy?
b.) svařeč
a.) pracovník odpovědný za rozvod plynů v provozu
c.) svařečský mistr
last  next  Top End
 
18)Svařování plamenem
18. Co provede svařeč při zpětném šlehnutí plamene do hořáku?
b.) uzavře ihned redukční ventily a hořák vymění
a.) uzavře ventil acetylenu a kyslíku, hořák ochladí vodou a profoukne kyslíkem
c.) uzavře ventil kyslíku a chladí vzduchem
last  next  Top End
 
19)Svařování plamenem
19. Kdo smí provádět opravy svařovacích zařízení pro plamenové svařování?
c.) pověřený odborný pracovník, dle pokynů výrobce svařovacího zařízení
a.) svařeč, který má platnou úřadní zkoušku
b.) pracovník údržby, který má svařečský průkaz
last  next  Top End
 
20)Svařování plamenem
20. Jak se čistí svařovací nebo řezací hubice?
a.) jehlovým pilníkem
c.) měděnou nebo hliníkovou jehlou
b.) jen nástrojem, který doporučuje výrobce
last  next  Top End
 
21)Svařování plamenem
21. Co musí provést svařeč před začátkem svařování v prostředí se zvýšeným nebezpečím?
b.) umístit svařovací soupravu co nejblíže místa svařování
c.) zkontrolovat vzdálenost láhví od vodní předlohy
a.) zkontrolovat těsnost hadic, spojů a příslušenství pěnotvorným roztokem
last  next  Top End
 
22)Svařování plamenem
22. Ve kterých prostorech se nesmí umísťovat láhve se svářečskými plyny?
a.) na přechodné pracovišti
b.) v uzavřených a těsných prostorech a v prostorech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
c.) v prostředí, kde je nebezpečí vzniku oxidu uhličitého
last  next  Top End
 
23)Svařování plamenem
23. U jakých prací musí být požární asistenční hlídka?
a.) při svařování na konstrukcích ve výškách
c.) u svařečských prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu
b.) u svařečských prací, které se provádí v nepříznivých klimatických podmínkách
last  next  Top End
 
24)Svařování plamenem
24. Které svařečské práce se považují za svařování se zvýšeným nebezpečím?
a.) svařování v prostorech, kde hrozí nebezpečí udušení, otravy, požáru nebo výbuchu
c.) svařování v místech, kde je v ovzduší větší množství oxidu uhličitého
b.) na nádobách, které obsahovaly stlačený dusík
last  next  Top End
 
25)Svařování plamenem
25. Po skončení svařování nebo řezání kovů kyslíkem v místech s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu musí být toto místo kontrolováno:
c.) po nezbytně dlouhou dobu, nejméně však 2 hodiny
a.) nejméně 6 hodin
b.) po dobu chladnutí svarku, nejméně však 8 hodin
last  next  Top End
 
26)Svařování plamenem
26. Jaká opatření se musí provést při svařování v nádobách, nebo v jiných uzavřených a těsných prostorech?
a.) zlepšit atmosféru v dýchací zóně svařeče intenzivním přívodem kyslíku
b.) musí být zajištěna zdravotnická první pomoc a dýchací přístroj
c.) zajistit odsávání škodlivin a přívod čerstvého vzduchu tak, aby nebyla překročena nejvyšší přístupná koncentrace škodlivin ve vdechovaném vzduchu
last  next  Top End
 
27)Svařování plamenem
27. Za vystavení písemného příkazu pro svařování a za vykonání doplňujících bezpečnostních opatření odpovídá:
b.) zplnomocnění pracovník
a.) práci provádějící svařeč
c.) vedoucí pracovník nebo svařečský mistr
last  next  Top End
 
28)Svařování plamenem
28. Co je nezbytnou součástí písemného příkazu pro svařování v místech se zvýšeným nebezpečím?
c.) pověření bezpečnostního technika pro provádění kontroly pracoviště
b.) určení dalších dvou pracovníků, kteří budou zajišťovat svařeče
a.) stanovení bezpečnostních opatření vypracovaných obvykle pracovníky s odbornou způsobilostí v dané oblasti
last  next  Top End
 
29)Svařování plamenem
29. Kdy může svařeč svařovat bez písemného příkazu pro svařování v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu?
a.) když je na základě své odbornosti schopen zajistit bezpečnost práce
b.) na přímou odpovědnost svařečského mistra nebo technologa
c.) jen v případě krajního nebezpečí při záchraně života nebo majetku
last  next  Top End
 
30)Svařování plamenem
30. Mohou se provádět práce se zvýšeným nebezpečím v rámci kurzu zaškolení nebo základního kurzu svařování plamenem?
b.) jen na příkaz technologa svářečské školy
a.) v žádném případě nesmí
c.) jen pod přímým dozorem bezpečnostního a požárního technika

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 0 min : 52,200 sekundy
Dat:
2018-03-12 18:15:40 Nick: Jakub Šiška Uherský Brod

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy