Test 1. obloukové

Popis stránky *
• Svařování - test 1. svařování obloukem
• - Testové otázky pro svářeče a studenty škol technického zaměření.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Testové otázky pro svářeče a studenty škol technického zaměření.
Chyba
 
1)Svařování
1. Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?
C) 1,70 %
B) 0,89 %
A) 2,14 %
 
2)Svařování
2. Ocel 11 483 má přibližnou pevnost v tahu:
B) 480 MPa
C) 480 kPa
A) 48 MPa
 
3)Svařování
3. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?
B) Klesá.
C) Nemění se.
A) Vzrůstá.
 
4)Svařování
4. V jakých jednotkách měříme elektrický proud?
B) Ampér ( A )
C) Watt ( W )
A) Volt ( V )
 
5)Svařování
5. Jaké je nejvyšší povolené napětí naprázdno u stejnosměrných obloukových svářeček?
C) 113 V
B) 24 V
A) 80 V
 
6)Svařování
6. Pracovní napětí je proti napětí naprázdno?
A) Vždy vyšší.
B) Přibližně stejné.
C) Vždy nižší.
 
7)Svařování
7. Jaký obal má elektroda označená E-R 321?
A) Rutilový.
C) Kyselý.
B) Bazický.
 
8)Svařování
8. Kterým z uvedených způsobů snížíme deformace svarových spojů?
C) Upnutím svařovaných dílů do přípravku.
A) Použitím speciálního přídavného materiálu.
B) Elektromagnetickým vlněním s vysokým kmitočtem.
 
9)Svařování
9. Co je příčinou vzniku studených spojů?
B) Nedostatečné natavení svarových ploch.
A) Malá postupová rychlost svařování.
C) Malý průměr přídavného materiálu.
 
10)Svařování
10. Které vady jsou ve svarových spojích nepřípustné?
A) Póry a bubliny.
B) Trhliny a studené spoje.
C) Nadměrné převýšení krycí housenky
 
11)Svařování
11. Jaký svařovací proud nastavíme pro elektrodu o průměru 5 mm s bazickým obalem?
C) 160 – 190 A
A) 190 – 240 A
B) 240 – 260 A
 
12)Svařování
12. Tupý „V“ svar v poloze vodorovné shora má označení?
B) PC
A) PA
C) PD
 
13)Svařování
13. Co je to svařitelnost?
B) Mechanická vlastnost kovu vyjadřující jeho vhodnost pro svařování.
C) Komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro svařování.
A) Spojování kovů spojem, který vzniká natavením pomocí oblouku nebo plamene.
 
14)Svařování
14. Co je nutno provést při svařování za teploty pod 0˚C?
B) Nelegované oceli se mohou svařovat bez zvláštních opatření do teploty -15˚C.
A) Svarový spoj pečlivě zajistit izolační zábalem.
C) Místo svařování předehřát a po svaření zajistit pomalé ochlazování ( izolačním zábalem ).
 
15)Svařování
15. Lékařské prohlídka se provádějí nejméně jedenkrát za:
C) 15 let
B) 5 let
A) 10 let
 
16)Svařování
16. Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:
C) Adresu trvalého bydliště svářeče.
B) Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.
A) Fotografii svářeče.
 
17)Svařování
17. Práce se zvýšením nebezpečím jsou mimo jiné:
B) Všechny svářečské práce.
C) Svářečské práce podle posouzení svářeče.
A) Práce v uzavřeních a těsných prostorách.
 
18)Svařování
18. Na pracovní místo svářeče je zakázáno přivádět?
B) Kyslík.
A) Vzduch.
C) Vzduch s vlhkostí pod 10%.
 
19)Svařování
19. Co je svarek?
B) Výrobek zhotovený při svařování.
A) Malý kousek svaru.
C) Svarový kov vyplňující objem svaru.
 
20)Svařování
20. Ocel je?
C) Slitina železa, mědi a zinku.
B) Slitina železa, uhlíku ( více než 5 % ) a dalších prvků.
A) Materiál, jehož základním prvkem je železo a obsah uhlíku je maximálně 2 %.
 
21)Svařování
21. Podle ČSN svařované materiály skupiny W 01 jsou:
B) Rezavějící austenitické oceli.
C) Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.
A) Nerezavějící austenitické oceli.
 
22)Svařování
22. Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:
A) Jen na ústní příkaz mistra.
C) Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.
B) Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.
 
23)Svařování
23. Nádoby, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:
A) Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.
B) Nesmějí se svařovat.
C) Musí se před svařováním označit červenou barvou.
 
24)Svařování
24. Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:
A) 3 m2 volné podlahové plochy.
B) 4 m2 volné podlahové plochy.
C) 2 m2 volné podlahové plochy.
 
25)Svařování
25. Svařovací vodiče se kontrolují:
A) Každých čtrnáct dní.
B) Denně před započetím práce.
C) Jednou týdně.
 
26)Svařování
26. V prostředí nebezpečném se používá střídavé napětí do:
C) 50 V
B) 24 V
A) 220 V
 
27)Svařování
27. Držáky elektrod nesmí být:
B) Chlazeny vzduchem.
A) Používány na svařování.
C) Chlazeny ponořením do vody.
 
28)Svařování
28. Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:
B) 10 m3 volného nezastavěného prostoru.
C) 20 m3 volného nezastavěného prostoru.
A) 15 m3 volného nezastavěného prostoru.
 
29)Svařování
29. Co je elektrický oblouk?
A) Pohyb protonů přes polarizované prostředí.
B) Průchod elektrického proudu přes ionizované plynné prostředí.
C) Pulzující pohyb neutronů nevodivým prostředím.
 
30)Svařování
30. Jak se matematicky vyjadřuje Ohmův zákon?
B) U = R / P
A) U = I . Z
C) U = I . R

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 12,7950 sekundy
Dat:
2020-01-08 20:15:31 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet