Test 1. obloukové

Popis stránky *
• Svařování - test 1. svařování obloukem
• - Testové otázky pro svářeče a studenty škol technického zaměření.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- Testové otázky pro svářeče a studenty škol technického zaměření.
Chyba
 
1)Svařování
1. Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?
A) 2,14 %
C) 1,70 %
B) 0,89 %
 
2)Svařování
2. Ocel 11 483 má přibližnou pevnost v tahu:
B) 480 MPa
A) 48 MPa
C) 480 kPa
 
3)Svařování
3. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?
A) Vzrůstá.
B) Klesá.
C) Nemění se.
 
4)Svařování
4. V jakých jednotkách měříme elektrický proud?
C) Watt ( W )
A) Volt ( V )
B) Ampér ( A )
 
5)Svařování
5. Jaké je nejvyšší povolené napětí naprázdno u stejnosměrných obloukových svářeček?
A) 80 V
B) 24 V
C) 113 V
 
6)Svařování
6. Pracovní napětí je proti napětí naprázdno?
B) Přibližně stejné.
A) Vždy vyšší.
C) Vždy nižší.
 
7)Svařování
7. Jaký obal má elektroda označená E-R 321?
A) Rutilový.
C) Kyselý.
B) Bazický.
 
8)Svařování
8. Kterým z uvedených způsobů snížíme deformace svarových spojů?
A) Použitím speciálního přídavného materiálu.
B) Elektromagnetickým vlněním s vysokým kmitočtem.
C) Upnutím svařovaných dílů do přípravku.
 
9)Svařování
9. Co je příčinou vzniku studených spojů?
A) Malá postupová rychlost svařování.
B) Nedostatečné natavení svarových ploch.
C) Malý průměr přídavného materiálu.
 
10)Svařování
10. Které vady jsou ve svarových spojích nepřípustné?
B) Trhliny a studené spoje.
C) Nadměrné převýšení krycí housenky
A) Póry a bubliny.
 
11)Svařování
11. Jaký svařovací proud nastavíme pro elektrodu o průměru 5 mm s bazickým obalem?
C) 160 – 190 A
A) 190 – 240 A
B) 240 – 260 A
 
12)Svařování
12. Tupý „V“ svar v poloze vodorovné shora má označení?
C) PD
B) PC
A) PA
 
13)Svařování
13. Co je to svařitelnost?
A) Spojování kovů spojem, který vzniká natavením pomocí oblouku nebo plamene.
C) Komplexní charakteristika vyjadřující vhodnost kovu pro svařování.
B) Mechanická vlastnost kovu vyjadřující jeho vhodnost pro svařování.
 
14)Svařování
14. Co je nutno provést při svařování za teploty pod 0˚C?
C) Místo svařování předehřát a po svaření zajistit pomalé ochlazování ( izolačním zábalem ).
B) Nelegované oceli se mohou svařovat bez zvláštních opatření do teploty -15˚C.
A) Svarový spoj pečlivě zajistit izolační zábalem.
 
15)Svařování
15. Lékařské prohlídka se provádějí nejméně jedenkrát za:
B) 5 let
C) 15 let
A) 10 let
 
16)Svařování
16. Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:
A) Fotografii svářeče.
B) Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.
C) Adresu trvalého bydliště svářeče.
 
17)Svařování
17. Práce se zvýšením nebezpečím jsou mimo jiné:
A) Práce v uzavřeních a těsných prostorách.
C) Svářečské práce podle posouzení svářeče.
B) Všechny svářečské práce.
 
18)Svařování
18. Na pracovní místo svářeče je zakázáno přivádět?
C) Vzduch s vlhkostí pod 10%.
A) Vzduch.
B) Kyslík.
 
19)Svařování
19. Co je svarek?
B) Výrobek zhotovený při svařování.
C) Svarový kov vyplňující objem svaru.
A) Malý kousek svaru.
 
20)Svařování
20. Ocel je?
B) Slitina železa, uhlíku ( více než 5 % ) a dalších prvků.
C) Slitina železa, mědi a zinku.
A) Materiál, jehož základním prvkem je železo a obsah uhlíku je maximálně 2 %.
 
21)Svařování
21. Podle ČSN svařované materiály skupiny W 01 jsou:
B) Rezavějící austenitické oceli.
A) Nerezavějící austenitické oceli.
C) Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.
 
22)Svařování
22. Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:
C) Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.
A) Jen na ústní příkaz mistra.
B) Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.
 
23)Svařování
23. Nádoby, u kterých se nedá spolehlivě zjistit, zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:
B) Nesmějí se svařovat.
C) Musí se před svařováním označit červenou barvou.
A) Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.
 
24)Svařování
24. Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:
C) 2 m2 volné podlahové plochy.
B) 4 m2 volné podlahové plochy.
A) 3 m2 volné podlahové plochy.
 
25)Svařování
25. Svařovací vodiče se kontrolují:
A) Každých čtrnáct dní.
C) Jednou týdně.
B) Denně před započetím práce.
 
26)Svařování
26. V prostředí nebezpečném se používá střídavé napětí do:
B) 24 V
C) 50 V
A) 220 V
 
27)Svařování
27. Držáky elektrod nesmí být:
A) Používány na svařování.
B) Chlazeny vzduchem.
C) Chlazeny ponořením do vody.
 
28)Svařování
28. Na jednoho svářeče musí připadat nejméně:
B) 10 m3 volného nezastavěného prostoru.
C) 20 m3 volného nezastavěného prostoru.
A) 15 m3 volného nezastavěného prostoru.
 
29)Svařování
29. Co je elektrický oblouk?
B) Průchod elektrického proudu přes ionizované plynné prostředí.
C) Pulzující pohyb neutronů nevodivým prostředím.
A) Pohyb protonů přes polarizované prostředí.
 
30)Svařování
30. Jak se matematicky vyjadřuje Ohmův zákon?
A) U = I . Z
B) U = R / P
C) U = I . R

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 12,7950 sekundy
Dat:
2020-01-08 20:15:31 Nick: Česko

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet