Test 2. plamenové

Popis stránky *
• Svařování - test pro svářeče 2.
• - otázky pro svářeče a studenty škol technického zaměření.
Posunout na obsah

Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky

Test

 
Všechny otázky

Určete správnou odpověď, až pak bude načtena další otázka (pokud je režim: zobrazit jen jednu otázku).

- otázky pro svářeče a studenty škol technického zaměření.
Chyba
 
1)Svařování
1. Svářečské práce mohou vykonávat:
C) Všechny osoby starší 18-ti let.
B) Všechny osoby.
A) Osoby, které jsou ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem instruktora svařování.
 
2)Svařování
2. Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:
A) Fotografii svářeče.
B) Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.
C) Adresu trvalého bydliště svářeče.
 
3)Svařování
3. Netěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují:
A) Pěnotvorným prostředkem neobsahujícím mastnotu, např. mýdlovou vodou.
B) Zápalkou.
C) Sluchem.
 
4)Svařování
4. Svářeč před započetím práce:
B) Zkontroluje, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky.
A) Zda je dostatečná intenzita osvětlení.
C) Zda je zamezeno přístupu nepovolaných osob.
 
5)Svařování
5. Je zakázáno na pracovní místo svářeče přivádět:
B) Vzduch s vlhkostí pod 10 %.
C) Kyslík.
A) Vzduch.
 
6)Svařování
6. Práce se zvýšeným nebezpečím jsou mimo jiné:
C) Práce v uzavřených a těsných prostorách.
A) Všechny svářečské práce.
B) Svářečské práce podle posouzení svářeče.
 
7)Svařování
7. Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:
A) Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.
C) Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.
B) Jen na ústní příkaz mistra.
 
8)Svařování
8. Místo svařování musí být z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu kontrolováno:
A) Po skončení svařování 2 hodiny.
B) Po skončení svařování se nemusí kontrolovat.
C) Po skončení svařování nejméně 8 hodin.
 
9)Svařování
9. Nádoby u kterých se nedá spolehlivě zjistit zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:
A) Se nesmí svařovat.
C) Se musí před svařováním označit červenou barvou.
B) Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.
 
10)Svařování
10. Těsnění lahví na kyslík musí být:
C) Znečištěno mastnotami.
A) Zhotoveno z kůže.
B) Zhotoveno z fíbru.
 
11)Svařování
11. Pokud se pracuje na pracovišti s více soupravami na plamenové svařování:
A) Musí být láhve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 3 m.
B) Musí být lahve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 2 m.
C) Musí být soustředěny na jednom místě.
 
12)Svařování
12. Při odběru acetylenu z lahve je svářeč povinen:
B) Mít písemné povolení organizace.
A) Kontrolovat, zda se láhev neohřívá.
C) Vyžádat si dohled poučeného pracovníka.
 
13)Svařování
13. Pokud se při práci nástavec hořáku přehřeje, je nutno:
B) Oznámit tuto věc vedoucímu organizace.
A) Nastavit okamžitě měkký plamen.
C) Plamen okamžitě zhasnout a hořák ochladit v nádobě s vodou.
 
14)Svařování
14. Směšovací poměr plynů O2 : C2 H2 je u neutrálního plamene:
A) Větší než 2 : 1
C) 1 až 1,1 : 1
B) Menší než 2 : 1
 
15)Svařování
15. Nelegované oceli jsou oceli tříd:
A) 15, 18
C) 13 až 16
B) 10, 11, 12
 
16)Svařování
16. Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?
B) 2,14 %
C) 1,70 %
A) 0,89 %
 
17)Svařování
17. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?
A) Vzrůstá.
B) Klesá.
C) Nemění se.
 
18)Svařování
18. Při svařování vpřed postupuje svařovací tyčinky ve směru svařování:
B) Před hořákem.
C) Za hořákem.
A) Vedle hořáku.
 
19)Svařování
19. Mechanické vlastnosti svárového spoje při svařování vpřed oproti svařování vzad jsou:
B) Horší.
C) Stejné.
A) Lepší.
 
20)Svařování
20. Podle ČSN svařované materiály označené skupiny W 01 jsou:
A) Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.
B) Nástrojové oceli.
C) Nerezavějící austenitické oceli.
 
21)Svařování
21. Jaká je průměrná spotřeba acetylenu při použití nástavce 6 až 9?
C) 750 litrů
A) 500 litrů
B) 1000 litrů
 
22)Svařování
22. Acetylénové hadice mají barvu:
B) Červenou
C) Kaštanovou
A) Bílou
 
23)Svařování
23. Minimální délka hadic je:
A) 5 m
B) 3 m
C) 8 m
 
24)Svařování
24. Funkce redukčního ventilu:
A) Vyrovnává tlak v láhvi na stejnou hodnotu jako je tlak pracovní.
C) Snižuje vysoký vstupní tlak plynu na pracovní a udržuje ho na stálé hodnotě.
B) Redukuje nastavený pracovní tlak.
 
25)Svařování
25. V kterém místě kyslíko-acetylénového plamene je nejvyšší teplota?
C) Asi 10 až 15 mm od špičky světelného kužele.
A) Na okraji oxidační oblasti plamene.
B) Asi 2 až 4 mm od špičky světelného kužele.
 
26)Svařování
26. Acetylen je:
C) Pórovitá hmota obsahující acetylid.
A) Kapalina obsahující acetylen.
B) Je plynný hořlavý uhlovodík charakteristického zápachu.
 
27)Svařování
27. Koutový svar v poloze PA má pojmenování podle ČSN EN ISO 6947:
C) Poloha vodorovná shora.
B) Poloha vodorovná.
A) Poloha do úžlabí.
 
28)Svařování
28. Poloha svislá nahoru se označuje symbolem podle ČSN EN ISO 6947:
C) PD
A) PF
B) PG
 
29)Svařování
29. Co je příčinou vzniku studených spojů?
C) Malý průměr přídavného materiálu.
B) Nedostatečné natavení svarových ploch.
A) Malá postupová rychlost svařování.
 
30)Svařování
30. Co udává označení svařovacího tyčinky G – 38:
A) Tvrdost svarového kovu HB.
C) Jednu desetinu minimální pevnosti v tahu 380 MPa svarového kovu.
B) Mez kluzu svarového kovu 380 MPa.

Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Známky jsou nadhodnoceny, pro větší motivaci :) Důležité je procento úspěšnosti.
Procenta úspěšnosti:
0
Vývoj chyb v testech - graf:
0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 End: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 9,8679 sekundy
Dat:
2019-11-17 21:32:17 Nick: Cz

 
facebook share button

Pranostiky - počasí


KONEC MOJE IP VYPISY


11 Share
Share
Tweet