Svařování - test pro svářeče 2.Sponzorované odkazy


Test

00:00:00 

Svařování - test pro svářeče 2. - otázky pro svářeče a studenty škol technického zaměření.
Chyba
 
1)Svařování
1. Svářečské práce mohou vykonávat:
B) Všechny osoby.
C) Všechny osoby starší 18-ti let.
A) Osoby, které jsou ve výcviku svařování pod přímým odborným dozorem instruktora svařování.
last  next  Top End
 
2)Svařování
2. Platný svářečský průkaz obsahuje mimo jiné:
C) Adresu trvalého bydliště svářeče.
B) Potvrzení o vykonané periodickém přezkoušení, které není starší než 2 roky.
A) Fotografii svářeče.
last  next  Top End
 
3)Svařování
3. Netěsnosti spojů a příslušenství se zjišťují:
A) Pěnotvorným prostředkem neobsahujícím mastnotu, např. mýdlovou vodou.
B) Zápalkou.
C) Sluchem.
last  next  Top End
 
4)Svařování
4. Svářeč před započetím práce:
B) Zkontroluje, zda jsou v místě svařování odstraněny hořlavé látky.
A) Zda je dostatečná intenzita osvětlení.
C) Zda je zamezeno přístupu nepovolaných osob.
last  next  Top End
 
5)Svařování
5. Je zakázáno na pracovní místo svářeče přivádět:
A) Vzduch.
B) Vzduch s vlhkostí pod 10 %.
C) Kyslík.
last  next  Top End
 
6)Svařování
6. Práce se zvýšeným nebezpečím jsou mimo jiné:
B) Svářečské práce podle posouzení svářeče.
A) Všechny svářečské práce.
C) Práce v uzavřených a těsných prostorách.
last  next  Top End
 
7)Svařování
7. Práce se zvýšeným nebezpečím se provádí:
A) Jen na písemný příkaz pověřeného pracovníka.
C) Jen na ústní příkaz vedoucího organizace.
B) Jen na ústní příkaz mistra.
last  next  Top End
 
8)Svařování
8. Místo svařování musí být z hlediska nebezpečí požáru nebo výbuchu kontrolováno:
A) Po skončení svařování 2 hodiny.
C) Po skončení svařování nejméně 8 hodin.
B) Po skončení svařování se nemusí kontrolovat.
last  next  Top End
 
9)Svařování
9. Nádoby u kterých se nedá spolehlivě zjistit zda jejich předcházející obsah není nebezpečný:
A) Se nesmí svařovat.
B) Se musí pro svařování považovat a zacházet s nimi jako by měly nebezpečný obsah.
C) Se musí před svařováním označit červenou barvou.
last  next  Top End
 
10)Svařování
10. Těsnění lahví na kyslík musí být:
C) Znečištěno mastnotami.
B) Zhotoveno z fíbru.
A) Zhotoveno z kůže.
last  next  Top End
 
11)Svařování
11. Pokud se pracuje na pracovišti s více soupravami na plamenové svařování:
A) Musí být láhve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 3 m.
B) Musí být lahve pro jednotlivé soupravy vzdáleny od sebe nejméně 2 m.
C) Musí být soustředěny na jednom místě.
last  next  Top End
 
12)Svařování
12. Při odběru acetylenu z lahve je svářeč povinen:
A) Kontrolovat, zda se láhev neohřívá.
C) Vyžádat si dohled poučeného pracovníka.
B) Mít písemné povolení organizace.
last  next  Top End
 
13)Svařování
13. Pokud se při práci nástavec hořáku přehřeje, je nutno:
B) Oznámit tuto věc vedoucímu organizace.
A) Nastavit okamžitě měkký plamen.
C) Plamen okamžitě zhasnout a hořák ochladit v nádobě s vodou.
last  next  Top End
 
14)Svařování
14. Směšovací poměr plynů O2 : C2 H2 je u neutrálního plamene:
B) Menší než 2 : 1
A) Větší než 2 : 1
C) 1 až 1,1 : 1
last  next  Top End
 
15)Svařování
15. Nelegované oceli jsou oceli tříd:
A) 15, 18
B) 10, 11, 12
C) 13 až 16
last  next  Top End
 
16)Svařování
16. Jaký je maximální obsah uhlíku v oceli?
C) 1,70 %
A) 0,89 %
B) 2,14 %
last  next  Top End
 
17)Svařování
17. Se vzrůstajícím obsahem uhlíku tvrdost oceli?
C) Nemění se.
A) Vzrůstá.
B) Klesá.
last  next  Top End
 
18)Svařování
18. Při svařování vpřed postupuje svařovací tyčinky ve směru svařování:
A) Vedle hořáku.
C) Za hořákem.
B) Před hořákem.
last  next  Top End
 
19)Svařování
19. Mechanické vlastnosti svárového spoje při svařování vpřed oproti svařování vzad jsou:
C) Stejné.
B) Horší.
A) Lepší.
last  next  Top End
 
20)Svařování
20. Podle ČSN svařované materiály označené skupiny W 01 jsou:
A) Nelegované a nízkolegované oceli nevyžadující předehřev.
B) Nástrojové oceli.
C) Nerezavějící austenitické oceli.
last  next  Top End
 
21)Svařování
21. Jaká je průměrná spotřeba acetylenu při použití nástavce 6 až 9?
B) 1000 litrů
C) 750 litrů
A) 500 litrů
last  next  Top End
 
22)Svařování
22. Acetylénové hadice mají barvu:
A) Bílou
B) Červenou
C) Kaštanovou
last  next  Top End
 
23)Svařování
23. Minimální délka hadic je:
A) 5 m
B) 3 m
C) 8 m
last  next  Top End
 
24)Svařování
24. Funkce redukčního ventilu:
A) Vyrovnává tlak v láhvi na stejnou hodnotu jako je tlak pracovní.
B) Redukuje nastavený pracovní tlak.
C) Snižuje vysoký vstupní tlak plynu na pracovní a udržuje ho na stálé hodnotě.
last  next  Top End
 
25)Svařování
25. V kterém místě kyslíko-acetylénového plamene je nejvyšší teplota?
B) Asi 2 až 4 mm od špičky světelného kužele.
C) Asi 10 až 15 mm od špičky světelného kužele.
A) Na okraji oxidační oblasti plamene.
last  next  Top End
 
26)Svařování
26. Acetylen je:
C) Pórovitá hmota obsahující acetylid.
A) Kapalina obsahující acetylen.
B) Je plynný hořlavý uhlovodík charakteristického zápachu.
last  next  Top End
 
27)Svařování
27. Koutový svar v poloze PA má pojmenování podle ČSN EN ISO 6947:
C) Poloha vodorovná shora.
A) Poloha do úžlabí.
B) Poloha vodorovná.
last  next  Top End
 
28)Svařování
28. Poloha svislá nahoru se označuje symbolem podle ČSN EN ISO 6947:
A) PF
B) PG
C) PD
last  next  Top End
 
29)Svařování
29. Co je příčinou vzniku studených spojů?
A) Malá postupová rychlost svařování.
C) Malý průměr přídavného materiálu.
B) Nedostatečné natavení svarových ploch.
last  next  Top End
 
30)Svařování
30. Co udává označení svařovacího tyčinky G – 38:
A) Tvrdost svarového kovu HB.
C) Jednu desetinu minimální pevnosti v tahu 380 MPa svarového kovu.
B) Mez kluzu svarového kovu 380 MPa.

Facebook


Skóre: 0% Správně: 0  Chyby: 0  Známka: 0
Otázek zodpovězeno: 0  Otázek celkem: 0
Time: 00:00:00 Start: 00:00:00 Stop: 00:00:00
Nejlepší čas provedení testu (bez chyb): 1 min : 11,5310 sekundy
Dat:
2014-05-01 17:14:28 Nick: Česko

 


Pranostiky - počasí

KONEC MOJE IP VYPISY
Sponzorované odkazy